URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/standards_MK

Стандарди на КСТ

Принципи во однос на постапувањето со лица кои се лишени од слобода во контекст на пандемијата на коронавирусот (Covid-19)

Полиција / Органи за спроведување на законот
Затвори  
Задржување на мигранти
Психијатриски установи
Малолетници
Жени
Отчетност