EN FR HY

Մեկնարկեց կենսաէթիկայի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ HELP դասընթացների շարքը

Նոյեմբերի 23, 2022 թ

2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ Կենսաէթիկայի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ HELP մասնագիտացված դասընթացի մեկնարկային միջոցառումը՝ իրավաբանների և առողջապահական ոլորտի մասնագետների՝ մասնավորապես առողջապահության նախարարության, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչների,...

Read More

EN FR HY

ՀՀ առողջապահության նախարարության պատվիրակության այցը Եվրոպայի խորհուրդ

2022 թվականի նոյեմբերի 14-16-ը

2022 թվականի նոյեմբերի 14-16-ը ՀՀ առողջապահության նախարարության պատվիրակությունը Ստրասբուրգում հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի մի շարք ինստիտուտների ներկայացուցիչների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ ՀՀ առողջապահության նախարարության պատվիրակության կազմում էին առողջապահության նախարարության աշխատակազմի...

Read More

EN FR

Workshop on public dialogue on genomic medicine

2 November 2022 Strasbourg

The Council of Europe Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO) organised a workshop to explore why public dialogue has an added value for policy makers, notably in the development and regulation of genomic medicine. This event is part of the strategic...

Read More

EN FR HY

Նոր էլեկտրոնային դասընթաց «Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնները» թեմայով

2 նոյեմբերի 2022 թ

Եվրոպայի խորհրդի «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ սերտ համագործակցությամբ մշակվել է նոր էլեկտրոնային դասընթաց՝ «Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնները, ինչպես նաև բժշկական գաղտնիքը միջազգային իրավական փաստաթղթերի և...

Read More

EN FR

Expert-discussion on “The Impact of Artificial Intelligence on doctor-patient relationship”

24 October 2022

On 24 October, the expert-discussion on “The Impact of the Artificial Intelligence on doctor-patient relationship” was organized with the participation of different Armenian government agencies in hybrid format. The main purpose of the expert-discussion was to discuss the human rights and ethical...

Read More

EN FR

Members of Armenian Research Ethics Committees have strengthened their capacities in line with the main principles and standards of European RECs

20-21 October 2022

On 20-21 October, two-days outgoing training session was organized for the members of Research Ethics Committee under the National Institute of Health of Armenia and Research Ethics Committee under the National Centre for Infectious Diseases of Armenia. The main purpose of the training session...

Read More

EN FR

Genome editing technologies: final conclusions of the re-examination of Article 13 of the Oviedo Convention

11 October 2022

The Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO)* has achieved the final step of the re-examination process of Article 13 of the Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention) with the adoption of the clarifications on the scope of the...

Read More

EN FR HY

Մեկնարկեց կենսաէթիկայի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ HELP դասընթացների շարքը

30 սեպտեմբերի 2022 թ

2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ Կենսաէթիկայի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ HELP մասնագիտացված դասընթացի մեկնարկային միջոցառումը՝ իրավաբանների և առողջապահական ոլորտի մասնագետների՝ մասնավորապես առողջապահության նախարարության, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչների,...

Read More

EN FR

13th Global Summit of National Ethics Committees - health literacy and children’s participation in decisions concerning their health

15-17 September 2022 Lisbon

In a session entitled “New strategies and tools to address literacy in Bioethics”, recognising the evolving nature of the decision-making capacity of children in matters regarding their own health, Ritva Halila, Chair of the Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and...

Read More

EN FR HY

Առողջապահության նախարարության խորհրդատուների տարեկան հանդիպումը՝ նվիրված բուժաշխատողների էթիկայի կանոնների քննարկմանը

18-19 հունիսի 2022 թ

Հունիսի 18-19-ին Եվրոպայի խորհրդի «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակի և Առողջապահության նախարարության կողմից համատեղ կազմակերպվել էր առողջապահության նախարարության գլխավոր խորհրդատուների հերթական տարեկան հանդիպումը։...

Read More