EN FR HY

Առողջապահության նախարարության խորհրդատուների տարեկան հանդիպումը՝ նվիրված բուժաշխատողների էթիկայի կանոնների քննարկմանը

18-19 հունիսի 2022 թ

Հունիսի 18-19-ին Եվրոպայի խորհրդի «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակի և Առողջապահության նախարարության կողմից համատեղ կազմակերպվել էր առողջապահության նախարարության գլխավոր խորհրդատուների հերթական տարեկան հանդիպումը։...

Read More

EN FR HY

Բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերությունների վրա արհեստական բանականության զդեցության մասին նոր զեկույց

07/06/2022 ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ

Եվրոպայի խորհրդի Կենսաբժշկության և առողջապահության ոլորտներում Մարդու իրավունքների ղեկավար կոմիտեն (CDBIO) հրապարակել է նոր զեկույց բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերությունների վրա արհեստական բանականության ազդեցության մասին։ Զեկույցն ուսումնասիրում է բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերությունների հետ առնչվող...

Read More

EN FR

Seminar on “Early intervention on Intersex Children – Promoting the Rights of the Child”

31/05/2022 Strasbourg

The Seminar on “Early intervention on Intersex Children – Promoting the Rights of the Child” will take place on 31 May 2022 (09:30 – 17:00 CEST). The event is organised by the Steering Committee for Human Rights in the Fields of Biomedicine and Health (CDBIO) in the framework of the...

Read More

EN FR HY

Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնների վերաբերյալ դասընթաց լրագրողների համար

26 ապրիլի 2022 թ

2022 թվականի ապրիլի 26-ին Եվրոպայի խորհրդի «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ լրագրողների համար նախատեսված կարողությունների զարգացման դասընթաց՝ բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնների վերաբերյալ։ Դասընթացը նվիրված էր ՀՀ կառավարության 2022 թվականի...

Read More

EN FR

World Health Day. Human rights and health in times of crisis

7 April 2022

Unpredictable catastrophic events and developments, such as epidemiological outbreaks or armed conflicts as well as events related to climate change, can severely impact the lives of individuals, families, and communities worldwide. States must anticipate and be prepared to address them. In this...

Read More

EN FR HY

«Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնների» վերաբերյալ առցանց դասընթաց ԵԽ «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում

28 մարտի 2022 թ

2022թ․ մարտի 28-ին ԵԽ «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների» և «Բուժաշխատողների էթիկայի հանձնաժողովների գործունեության հիմնական սկզբունքների» վերաբերյալ առցանց դասընթաց՝ HELP դասընթացների մասնակիցների՝ իրավաբանների...

Read More

EN FR HY

Կենսաէթիկայի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ երկօրյա առցանց դասընթաց Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մասնագետների համար

24-25 մարտի 2022 թ

2022 թվականի մարտի 24-25-ին տեղի ունեցավ կենսաբժշկության մեջ մարդու իրավունքների հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ կարողությունների զարգացման երկօրյա առցանց դասընթացը ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի» աշխատակիցների համար։ Դասընթացը կազմակերպվել էր ՀՀ...

Read More

EN FR

The Russian Federation is excluded from the Council of Europe

COMMITTEE OF MINISTERS 16 MARCH 2022 STRASBOURG

In an extraordinary meeting this morning, the Committee of Ministers decided, in the context of the procedure launched under Article 8 of the Statute of the Council of Europe, that the Russian Federation ceases to be a member of the Council of Europe as from today, after 26 years of membership....

Read More

EN FR

Conference on Social Resilience and Health Equity: A human right prospective for better resilience and preparedness

22 February 2022 Online event

In the framework of the Italian Chairmanship of the Committee of Ministers, the Council of Europe organised an event on Social Resilience and Health Equity (22 February 2022, 9:30 - 12:30 CET, online). In the current international context, member States are urged to further engage in dialogue and...

Read More