Dosta! Bort med fördomarna, lär känna romerna!


Dosta
är namnet på den kampanj som organiseras av Europarådet i Strasbourg i samarbete med EU-kommissionen. ”Dosta” betyder “Nog!” på den variant av romernas språk som talas på Balkan där kampanjen tog sin början. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om och förståelsen för romerna samt att föra icke-romer närmare romerna i samhället genom att bryta ned de barriärer i form av fördomar, som ofta skiljer de båda grupperna åt.

Trots att romerna lever i Europa sedan 1300-talet har majoritetssamhället inte alltid erkänt dem som ett fullvärdigt europeiskt folk. Många romska grupper lever idag under väldigt bekymmersamma förhållanden och deras deltagande i det offentliga livet är synnerligen begränsat.

Vad som är säkert är att romerna är medborgare i Europa. De utgör en grupp om cirka tolv miljoner människor och återfinns i nästan var och en av Europarådets 47 medlemsstater. I några centraleuropeiska och östeuropeiska länder utgör de till och med mer än fem procent av befolkningen.

Att romerna är medborgare i Europa innebär inte bara att de har skyldigheter, utan också att de har rättigheter och krav som alla andra. Således är det självklart att deras medborgarskap och deras mänskliga rättigheter måste erkännas. Dessutom är romernas kultur en viktig del av det europeiska kulturarvet. Denna kultur har alltid berikat europeiska samhällen och det är nu hög tid att detta bidrag får sitt erkännande.

Under senare år har en del framsteg gjorts för att förbättra romernas sociala och ekonomiska utveckling i Europa. Detta arbete möter dock ofta ett kompakt motstånd i form av djupt rotade uppfattningar och fördomar.

Även om europeiska länder har olika politik, kulturella mönster och sociala normer avseende romer, så är budskapet som "Dosta!" vill skicka detsamma för alla europeiska länder.
 

Kampanjens mål

  • Bekämpa negativa stereotyper och fördomar mot romer;
  • Bekämpa antiziganism och stödja dess erkännande som en särskild form av rasism;
  • Öka kunskapen om romers kultur, språk och historia.
     

Dosta!-kampanjen är inte tänkt som en åtgärd som enbart rör Europarådets verksamhet. Vi välkomnar varmt alla européer, romer och icke-romer, företrädare för det civila samhället och offentliga tjänstemän som delar målen för kampanjen att delta och bidra till den.

Om Du vill hjälpa till, finns det flera olika möjligheter att stödja kampanjen, till att börja med genom att sprida dess budskap och att bekämpa fördomar!

Fördomar och stereotyper är filter som begränsar vår vision av verkligheten. Okunnighet är den främsta faktorn för fördomar. Låt oss förändra vårt sätt att tänka!

Obs ! Termen "romer" används i Europarådet för att omfatta den stora mångfalden av de grupper som omfattas av Europarådets arbete på detta område: å ena sidan a) Roma, Sinti/Manush, Kale/Cale, Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari; b) Balkan egyptier och askali c) östliga grupper (Dom, Lom och Abdal); och å andra sidan grupper som Resande, Yenish och de befolkningar som utsetts under administrativa termen "Gens du voyage", liksom personer som identifierar sig som zigenare.
 

 Dosta! Bort med fördomarna, lär känna romerna!

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English