Dosta! Oslobodimo se predrasuda, upoznajmo Rome!


Dosta! ima isto značenje na crnogorskom kao i na nekoliko dijalekata romskog jezika, upotrebljavan na Balkanu gdje je ova kompanja i prvobitno počela. To je takođe i kampanja podizanja svijesti Savjeta Evrope koja ima za cilj da približi ne-Rome romskim građanima, rušenjem barijera koje su nastale predrasudama i stereotipima.

I pored prisutnosti Roma u Evropi od 14. vijeka, njihov punopravni status evroskog naroda često nije priznat od strane ne-romske vjećine. Danas, mnoge romske zajednice žive u teškim uslovima, a njihovo učešće u javnom životu je u krajnjoj mjeri limitirano.

Ono što je izvjesno je da su Romi evropski građani: oni čine grupu od 12 miliona ljudi i mogu se naći u skoro svakoj državi članici Savjetu Evrope; U nekoliko država Centralne i Istočne Evrope, oni predstavljaju između 5 i 10% celokupnog stanovništva.

Biti građanin Evrope znači da Romi, pored dužnosti, takođe posjeduju prava i težnje kao i bilo ko drugi. Zbog toga, njihov građanski status i ljudska prava moraju biti priznati. U prilog tome, romska kultura je punopravni dio evropske kulturne baštine: oduvijek je doprinosila obogaćenju evropskih društava. Sada je trenutak da se taj doprinos prizna.

Tokom prethodnih godina, postignut je znatan napredak u poboljšavanju ekonomskog i socijalnog razvoja Roma u Evropi. Ipak, ovi napori su znatno otežani zbog duboko ukorijenjenih vjerovanja i predrasuda.

I pored fakta da evropske zemlje imaju mnoge politike prema Romima, različite kulturne obrasce i socijalne standarde, poruke koje “Dosta!” želi prenijeti su istovjetne za sve evropske države.
 

Ciljevi kampanje

  • Borba protiv stereotipa i negativnih predrasuda prema Romima;
  • Borba protiv anti-ciganizma u okvirima politika/ akcija koje su usmjerene protiv rasizma i diskriminacije;
  • Podizanje svijesti o romskoj kulturi, jeziku i istoriji.


Dosta! kampanja nije zamišljena da bude isključivo akcija Savjeta Evrope. Mi srdačno otvaramo vrata svim Evropljanima, Romima i ne-Romima, predstavnicima civilnog društva i javnim zvaničnicima, koji su saglasni sa ciljevima kampanje, da se pridruže i pridonesu ovoj kampanji.

Ako želite učestvovati, postoji više načina da se kampanja podrži, počevši od širenja poruka i borbe protiv stereotipa!

Stereotipi i predrasude su filteri koji mijenjaju naš pogled na stvarnost. Neznanje je glavni faktor predrasuda! Razmišljajmo drugačije!

Bilješka: Termin “Romi”, upotrebljivan u Savjetu Evrope, odnosi se na Rome, Sinte, Kale i ostale srodne grupe u Europi, uključujući narode putnike i istočnoevropske grupe (Dom i Lom), i obuhvata mnoge raznovrsne grupe, uključujući osobe koje se identifikuju kao cigani.

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English