Glavna tajnica

Na čelu organizacije je glavna tajnica koju bira Parlamentarna skupština na mandat od pet godina. Ona je odgovorna za strateško planiranje i smjer programa rada i budžeta Vijeća Evrope. Ona vodi i predstavlja organizaciju.
 Internet stranica

 

Zamjenika generalnog sekretara Parlamentarna skupština isto tako bira na period od pet godina na izborima koji su odvojeni od izbora za generalnog sekretara.
Internet stranica

 


Komitet ministara

Ovo je tijelo koje donosi odluke u Vijeću i čine ga ministri vanjskih poslova svake države članice ili stalni diplomatski predstavnici u Strazburu. Komitet ministara odlučuje o politici Vijeća Evrope i odobrava njegov budžet i programske aktivnosti.
Internet stranica


Parlamentarna skupština (PACE)

Parlamentarna skupština se sastoji od 306 članova parlamenata iz 46 država članica; Skupština bira Generalnog sekretara; komesara za ljudska prava i sudije Evropskog suda za ljudska prava; ona obezbjeđuje demokratski forum za debatu i nadgledanje izbora; njeni ministri igraju važnu ulogu u analizi aktuelnih pitanja.
Internet stranica


Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Vijeća Evrope zadužena za jačanje lokalne i regionalne demokracije u svojih 46 država članica. Kongres čine dva vijeća – Vijeće lokalnih vlasti i Vijeće regija – kao i tri komiteta, kroz koje se okuplja 612 izabranih zvaničnika, predstvnika više od 150.000 lokalnih i regionalnih vlasti.
Internet stranica


Evropski sud za ljudska prava

Ovo je stalno pravosudno tijelo koje garantuje svim evropljanima zaštitu prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ono je otvoreno za države i pojedince bez obzira na nacionalnu pripadnost. Četrdeset sedam (46) zemalja Vijeća Evrope su potpisnice Konvencije.
Internet stranica


Komesar za ljudska prava

Komesar za ljudska prava djeluje nezavisno i posebnu pažnju posvećuje kršenju ljudskih prava.
Internet stranica

 


Konferencija MNGO-a

Konferenciju čini oko 400 međunarodnih nevladinih organizacija (MNGO). Ona obezbjeđuje ključne veze između političara i javnosti i posreduje između građanskog društva i Vijeća. Radu Vijeća Evrope u velikoj mjeri doprinosi ekspertiza MNGO-a kao i njihova otvorenost prema građanima Evrope.
Internet stranica


Globalna saradnja

Vijeće Evrope radi u bliskom partnerstvu sa Evropskom zajednicom i sarađuje sa Organizacijom ujedinjenih naroda, Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi i sa brojnim partnerskim zemljama u cijelom svijetu.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kviz

Koja od dole-navedenih zemalja nije članica Vijeća Evrope?

  1. Švajcarska
  2. Ukrajina
  3. Bjelorusija
Close

Netačan odgovor...

Close

Netačan odgovor...

Close

Tačan odgovor!