URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_SE

Kortfattat om CPT

"Kortfattat om CPT"

 Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning


Förhindrande av övergrepp på frihetsberövade personer i Europa

CPT anordnar besök på platser där frihetsberövade personer befinner sig, för att bedöma hur dessa behandlas. Till sådana platser hör fängelser, ungdomsvårdsskolor, polisstationer, flyktingförläggningar, mentalsjukhus, vårdhem etc.

En CPT-delegation kan komma och gå som den vill till vilken plats för frihetsberövande som helst och röra sig fritt inom densamma. Den har rätt att tala med de fängslade utan vittnen och kan ha fri kontakt med vilka personer helst som kan tillhandahålla upplysningar.

Efter varje besök sänder CPT en ingående rapport till vederbörande stat. Rapporten omfattar CPT:s observationer samt rekommendationer, kommentarer och anmodanden om information. Dessutom begär CPT detaljerade svar på frågor som tas upp i rapporten. Rapporterna och svaren är del av den pågående dialog som förs med staterna i fråga.

Det fullständiga namnet på CPT är ”Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Namnet ger uttryck för två viktiga aspekter i kommitténs arbete. Den första är att verksamheten spänner över hela Europa och den andra att verksamhetsområdet inte är begränsat till tortyr, utan omfattar en hel rad situationer som kan betecknas som ”omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.

Besöken

Besöken görs av delegationer, som normalt består av ett flertal CPT-medlemmar, åtföljda av personal på kommittésekretariatet och, vid behov, ytterligare sakkunniga och tolkar.

CPT-delegationerna avlägger periodiska besök (normalt vart fjärde år), men vid behov också besök ad hoc.

Kommittén måste meddela landet i fråga att den avser att göra ett besök. Sedan sådant varsel givits, kan CPT-delegationen när som helst besöka vilken plats som helst där det kan finnas personer som är frihetsberövade.

Samarbete och konfidentialitet

Samarbete och konfidentialitet är principer inskrivna i det internationella konventionensom ledde till bildandet av CPT.

 • Samarbete med de nationella myndigheterna är centralt för CPT:s verksamhet. Syftet är att ge skydd åt frihetsberövade personer, inte att fördöma stater för övergrepp.
 • En annan grundläggande aspekt av CPT:s arbete är konfidentialitet. Kommitténs observationer och rapporter samt ländernas svar är i princip konfidentiella. En stor del av informationen om CPT:s arbete är dock officiell.

Publikationer

 • Staten kan själv begära att CPT:s rapport offentliggörs, tillsammans med det egna svaret. Hittills har de flesta stater valt att göra det.
 • Om ett land inte samarbetar eller vägrar att förbättra situationen enligt CPT:s rekommendationer, kan kommittén besluta om att göra ett offentligt uttalande.
 • Dessutom ger CPT ut en årsrapport om sin verksamhet.

CPT:s struktur

 • CPT:s medlemmar är oberoende och opartiska sakkunniga med olika yrkesbakgrund, däribland jurister, läkare och specialister i fängelse- eller polisfrågor.
 • Europarådets ministerkommitté väljer en medlem för varje medlemsstat. Medlemmarna agerar individuellt och inte som företrädare för det land de kommer ifrån. Som en ytterligare garanti för medlemmarnas oavhängighet deltar de inte i besöket till det land som de har valts in för.
 • Sekretariatet för CPT ingår i Europarådet.

Bakgrund

 • CPT inrättades av Europarådets europeiska konvention för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som trädde i kraft 1989.
 • CPT grundar sig på artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som lyder: "Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning".
 • CPT är inget undersökande organ. Syftet är att verka som ett icke-juridiskt organ för att skydda frihetsberövade personer mot tortyr och andra former av misshandel. Därmed fungerar CPT som ett komplement till det juridiska arbetet i Europadomstolen.

Ratifikationer

 • Konventionen har ratificerats av Europarådets 46 medlemsstater.
 • Konventionen är öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater. Europarådets ministerkommitté får inbjuda stater som inte är medlemmar av Europarådet att ansluta sig till konventionen.