იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილ იქნას HELP-ის კურსების მაღალი ხარისხი, აუცილებელია, მოხდეს ტრენერების (მასწავლებლების) შესაბამისი მომზადება HELP-ის მეთოდოლოგიასა და HELP-ის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაში.

ტრენერთა ტრენინგის მიზანია მონაწილეთა მომზადება იმისათვის, რათა მათ ეროვნულ სასწავლო დაწესებულებებში შეასრულონ ტრენერების როლი. პროგრამა მიზნად ისახავს აჩვენოს მონაწილეებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს HELP-ის მოდელრი კურიკულუმის ეროვნულ სამართლებრივ ჩარჩოზე მორგება და როგორ უნდა მოხდეს საკუთარი კურსების აგება HELP-ის მეთოდოლოგიის, მოდელური კურსების, მასალების, ინსტრუმენტების და რესურსების გამოყენებით, რომელთა ხილვაც ადვილად შიძლება ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე, ასევე გათვალისინებულია  ინტერაქტიული სასწავლო ტექნიკის გამოყენება. ამისათვის არსებული HELP-ის სასწავლო პროგრამა გამოიყენება ტრეინინგის მეთოდოლოგიის საილუსტრაციოდ.

კანდიდატების შერჩევა (TOT-ისთვის) ხდება HELP-ის ქსელ წევრებთან და სხვა ეროვნულ პარტნიორებთან მჭიდროდ თანამშრომლობის პირობებში, კანდიდატთა წარსულის და პროფესიული გამოცდილების გათვალისწინების საფუძველზე.

ტრენერთა ტრენინგის (TOT) წარმატებული მონაწილეები ჩაირიცხებიან HELP-ის სერტიფიცირებულ ტრენერთა სიაში, რათა ევროპის საბჭოს ოფისებსა და ეროვნულ სასწავლო დაწესებულებებს შეეძლოთ მათი ჩართვა ეროვნულ ან საერთაშორისო ღონისძიებებში.

ამ ექსპერტებიდან ხდება შერჩევა ასევე HELP-ის დისტანციური ან შერეული სასწავლო კურსების ტრენერებადაც.

HELP-ის სერტიფიცირებული ტრენერები

2014 წლიდან ჩატარებული არის 4 ტრენერთა ტრენინგი. HELP-ის პროგრამის მიერ სერტიფიცირებულია შემდეგი ტრენერები:

*All references to Kosovo, whether the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nation's Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.