Varade publitseerija Varade publitseerija
Veebisisu kuva Veebisisu kuva
Veebisisu kuva Veebisisu kuva

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Veebisisu kuva Veebisisu kuva

  

Veebisisu kuva Veebisisu kuva

 2 - 11 October - periodic visit to the Czech Republic

10 - 21 September - periodic visit to Georgia

6 - 13 September - ad hoc visit to Spain (Catalonia)

 13 - 15 August - ad hoc visit to Germany (return flight)

2 - 6 July - 96th Plenary meeting of the Committee

Veebisisu kuva Veebisisu kuva

2018

Albania, Hungary

2019

Armenia, Bosnia and Herzegovina, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, “The former Yugoslav Republic of Macedonia”

Veebisisu kuva Veebisisu kuva

In total:

  • 433 visits carried out (254 periodic + 179 ad hoc )
  • 389 visit reports published

So far this year:

  • 12 visits carried out (6 periodic + 6 ad hoc)
  • 20 visit reports published

(as at 15 October 2018)

Veebisisu kuva Veebisisu kuva
Veebisisu kuva Veebisisu kuva