O projektu

Šta je cilj?


► Podrška primeni preporuka donetih na osnovu rezultata monitoringa sprovođenja Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. To pre svega obuhvata preporuke za poboljšanje identifikacije, zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima i licima u rizičnim situacijama.


Ko ima koristi od projekta?


► Ministarstvo unutrašnjih poslova - Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Inspektorat za rad i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Pravosudna akademija; Organizacije civilnog društva; Predstavnici privatnog sektora, uključujući preduzeća i sindikate;
► Žrtve trgovine ljudima i lica koja se nalaze u ranjivom položaju ili rizičnoj situaciji, naročito deca i žene.


Kako će se projekat sprovoditi?


► Istraživanje i podrška sektorskoj politici;
► Multidisciplinarna obuka;
► Seminari;
► Događaji organizovani sa ciljem podizanja nivoa svesti o ovoj temi.


Koje rezultate očekujemo?


► Poboljšano otkrivanje i identifikovanje žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i pomoć tim žrtvama;
► Poboljšano otkrivanje i identifikovanje dece žrtava trgovine ljudima i pomoć toj deci;
► Inspektori rada i drugi ključni akteri u borbi protiv trgovine ljudima uključeni su u identifikaciju žrtava trgovine ljudima i njihovo upućivanje na dobijanje pomoći i zaštite;
► Povišena svest svih aktera, uključujući širu javnosti i predstavnike privatnog sektora, o posebnim ranjivostima koje izaziva trgovina ljudima i o pravima lica koja su žrtve te trgovine.


Koliki je budžet projekta?


► Ukupni budžet projekta je 750.000 evra
► Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope).
Kako da dobijemo više informacija?
► Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, vebsajt: https://www.coe.int/en/web/belgrade Horizontal Facility vebsajt: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Mirjana Majstorović, službenica na projektu, [email protected]
► Marija Simić, službenica za komunikacije programa Horizontal Facility, [email protected],
+381 63 601 337
Besnik Baka, službenik za komunikacije programa Horizontal Facility, [email protected],
+355 69 217 8430

Horizontal Facility II
Publikacije i video
zaštita dece od trgovine ljudima
GRETA - monitoring telo saveta evrope
Onlajn kursevi programa HELP