Šta je cilj?


► Promovisanje slobode izražavanja i slobode medija i unapređenje primene evropskih standarda u ovoj oblasti;
► Obezbeđivanje zaštite novinara i doprinos stvaranju sigurnijeg i pluralističkog medijskog okruženja;
► Jačanje veština i znanja aktera koji su odgovorni za primenu ovih standarda u okviru njihovog svakodnevnog rada, naime: sudija, tužilaca, pravnika/advokata, policijskih službenika, zaposlenih u Regulatnom telu za elektronske medije, studenata i ostalih medijskih aktera.


Ko ima koristi od projekta?


► Institucije za obuku pravnih profesionalaca (Pravosudna akademija i Advokatska komora Srbije);
► Ministarstvo unutrašnjih poslova;
► Regulatorno telo za elektronske medije;
► Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu;
► sudije, tužioci, policijski službenici, pravnici/advokati;
► studenti;
► kroz jačanje slobode izražavanja i slobode medija i osigurano pravo da se traže, pružaju i dobijaju informacije, građani Srbije.


Kako će se projekat sprovoditi?


► Projekat se oslanja na prethodni Regionalni zajednički program EU/Saveta Evrope:Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX);
► Aktivnosti na jačanju kapaciteta različitih kategorija profesionalaca biće realizovane uz primenu dinamične metodologije za učenje odraslih i modela učenja od kolega;
► Projekat koristi inkluzivan pristup kako bi omogućio dijalog između različitih aktera i relevantnih, zainteresovanih strana;
► Jaka povezanost JUFREX Regionalnog projekta i projekta JUFREX u Srbiji obezbeđuje jačanje regionalne saradnje i razmenu dobrih praksi i naučenih lekcija.


Koje rezultate očekujemo?


► Pravni profesionalci – sudije, tužioci, pravnici/advokati i policijski službenici će poboljšati primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava o slobodi izražavanja;
► Profesionalni kapaciteti Regulatornog tela za elektronske medije će biti dodatno ojačani;
► Fakultet političkih nauka i ostale relevantne zainteresovane strane će doprinositi povoljnom okruženju za slobodu izražavanja i slobodu medija.


Koliki je budžet projekta?


► Ukupni budžet projekta je 585.000 evra;
► Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope.


Kako da dobijemo više informacija?


► Generalni direktorat I: Ljudska prava i vladavina prava, Savet Evrope: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/jufrex-2
► Martina Silvestri, menadžerka programa, [email protected]
► Maja Stojanović, koordinatorka projekta, [email protected];
► Irena Drašković, asistentkinja projekta, [email protected];
► Horizontal Facility veb-sajt: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, koordinatorka za komunikacije programa Horizontal Facility, [email protected], +381 63 601 337
Besnik Baka, koordinator za komunikacije programa Horizontal Facility, [email protected], +355 69 217 8430