Web Content Display Web Content Display

URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_MT

Il-KPT fil-qosor

"Il-KPT fil-qosor"

Prevenzjoni kontra t-trattament ħażin ta’ persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom fl-Ewropa

Il-KPT jorganizza żjarat f’postijiet ta’ detenzjoni sabiex jevalwa kif ikunu qegħdin jiġu ttrattati persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom.  Fost dawn il-postijiet insibu ħabsijiet, ċentri ta’ detenzjoni għall-minorenni, għases tal-pulizija, ċentri fejn jinżammu l-immigranti irregolari, sptarijiet psikjatriċi, djar fejn tingħata għajnuna soċjali, eċċ.

Id-delegazzjoniet tal-KPT ikollhom aċċess sħiħ għall-postijiet ta’ detenzjoni, u għandhom id-dritt li jduru ġewwa dawn il-postijiet mingħajr ebda restrizzjoni.  Dawn jistgħu jintervistaw fil-privat persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom, u jitħallew jitkellmu bla xkiel ma’ kull min jista’ jgħaddilhom xi informazzjoni.

Wara kull żjara, il-KPT jibgħat rapport iddettaljat lill-Istat ikkonċernat.  Dan ir-rapport jiġbor fih is-sejbiet tal-KPT, u r-rakkomandazzjonijiet, il-kummenti u t-talbiet għall-informazzjoni li jsiru minnu.  Il-KPT jitlob ukoll tweġiba ddettaljata għall-kwistjonijiet imqajma fir-rapport tiegħu.  Dawn ir-rapporti u t-tweġibiet jiffurmaw parti minn djalogu kontinwu mal-Istati kkonċernati.

L-isem sħiħ tal-KPT huwa l-“Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni kontra t-Tortura u t-Trattament jew il-Pieni Inumani jew Degradanti”.  L-isem joħroġ fih żewġ fatturi importanti: I-ewwel nett, li il-KPT huwa Ewropej, u t-tieni nett, li mhux biss it-“tortura” taqa’ taħtu, iżda wkoll firxa sħiħa ta’ sitwazzjonijiet li jistgħu jitqiesu bħala “trattament jew pieni inumani jew degradanti”.  

Sistema ta’ żjarat

Iż-żjarat isiru minn delegazzjonijiet, normalment magħmula minn bosta membri tal-KPT, akkumpanjati minn membri tal-istaff tas-Segretarjat tal-Kumitat u, jekk ikun hemm bżonn, minn esperti oħra u minn interpreti.

Id-delegazzjonijiet tal-KPT jagħmlu żjarat kull tant żmien (is-soltu jsiru darba kull erba’ snin), iżda jsiru żjarat oħra “ad hoc” meta jkun hemm il-ħtieġa.

Il-Kumitat għandu javża lill-Istat ikkonċernat bl-intenzjoni li ssir żjara mill-Kumitat. Wara l-avviż, id-delegazzjoni tal-KPT tista’ tmur fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż f’kull post fejn ikunu qegħdin jinżammu persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom.

Kooperazzjoni u kunfidenzjalità

Il-prinċipji tal-kooperazzjoni u tal-kunfidenzjalità huma inkorporati fil-Konvenzjoni internazzjonali li tistabilixxi l-KPT.

 • Il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tinsab fil-qalba tal-ħidma tal-KPT, minħabba illi l-għan hu li jiġu mħarsa persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom aktar milli li jiġu kkundannati Stati fuq abbużi mwettqa.
 • Il-kunfidenzjalità hija karatteristika oħra tal-ħidma tal-KPT: is-sejbiet tal-Kumitat, ir-rapporti tiegħu u t-tweġibiet mill-gvernijiet huma, fil-prinċipju, kunfidenzjali.  Minkejja dan, bosta mit-tagħrif dwar il-ħidma tal-KPT huwa miftuħ għall-aċċess mill-pubbliku. 

Pubblikazzjonijiet

 • L-Istat innifsu jista’ jitlob illi r-rapport tal-KPT jiġi ppubblikat, flimkien mat-tweġiba mogħtija minnu.  S’issa, il-parti l-kbira mill-Istati għażlu li jippubblikaw dawn id-dokumenti.
 • Jekk xi Stat ma jikkooperax jew ma jkunx irid ibiddel is-sitwazzjoni għall-aħjar fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet tal-KPT, il-Kumitat jista’ jagħżel li joħroġ stqarrija pubblika.
 • Barra minn dan, il-KPT ifassal rapport ġenerali dwar l-attivitajiet tiegħu, li jiġi ppubblikat darba fis-sena.

Kif inhu msawwar il-KPT

 • Il-membri tal-KPT huma esperti indipendenti u imparzjali attivi f’ oqsma differenti, bħal avukati, tobba, u speċjalisti f’aspetti marbuta mas-sistema penitenzjarja jew mal-pulizija.
 • Il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa jaħtar b’vot membru għal kull Stat Kontraenti. Il-membri kollha jservu fil-kapacità individwali tagħhom (jiġifieri, dawn ma jirrappreżentawx lill-Istat li jkunu ġew eletti għalih). Sabiex tiġi garantita l-indipendenza, il-membri ma jżurux lill-Istat illi jkunu ġew eletti għalih.
 • Is-Segretarjat tal-KPT jifforma parti mil-Kunsill tal-Ewropa.

Il-Ħsieb wara l-KPT

 • Il-KPT twaqqaf taħt il-“Konvenzjoni Ewropea għall-Prevenzjoni kontra t-Tortura u t-Trattament jew il-Pieni Inumani jew Degradanti” tal-Kunsill tal-Ewropa, li daħlet fis-seħħ fl-1989.
 • Din tibni fuq Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem li tgħid illi “ħadd ma għandu jiġi ssuġġettat għat-tortura jew għal xi trattament jew pieni inumani jew degradanti”.
 • Il-KPT mhuwiex xi korp investigattiv, iżda qiegħed hemm biex joffri mekkaniżmu mhux ġudizzjarju ta’ prevenzjoni sabiex iħares persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom mit-tortura u għamliet oħra ta’ moħqrija. Għalhekk huwa joffri aspett ieħor li jgħaqqad mal-ħidma ġudizzjarja tal-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem.

Ratifikazzjonijiet

 • Il-Konvenzjoni ġiet irratifikata mis-47 Stati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa.
 • Barra minn hekk, il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa jista’ jistieden kwalunkwe Stat mhux membru tal-Organizzazzjoni sabiex jissieħeb fil-Konvenzjoni.

 

Web Content Display Web Content Display

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Web Content Display Web Content Display

  

Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display