Council of Europe – Treaty Office – Non-official languages - Czech

Council of Europe's treaties in non-official languages

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translations presented here are for information only.

Traités du Conseil de l'Europe dans les langues non officielles

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais (Article 12 du Statut du Conseil de l'Europe). Seule fait foi la publication officielle des traités qui est faite par les soins du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, chacun des instruments en question étant reproduit dans des brochures séparées qui font partie de la «Série des Traités européens» (STE) prolongée depuis 2004 par la «Série des Traités du Conseil de l'Europe» (STCE). Les traductions ci-dessous sont présentées ici à titre d'information uniquement.

CZECH / TCHEQUE

 • ETS/STE No. 001 - Statute of the Council of Europe / Statut du Conseil de l'Europe / Statut Rady Evropy.
   
 • ETS/STE No. 002 - General Agreement on the Privileges and Immunities of the Council of Europe / Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe / Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy.
   
 • ETS/STE No. 005 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales / Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.
   
 • ETS/STE No. 009 - Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales / Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
   
 • ETS/STE No. 012 - European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors / Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants / Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpeční ve stáří, invaliditĕ a pozůstalých.
   
 • ETS/STE No. 012A - Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors / Protocole additionnel à l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants / Protokol k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpeční ve stáří, invaliditĕ a pozůstalých.
   
 • ETS/STE No. 015 - European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities / Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires / Evropská úmluva o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy.
   
 • ETS/STE No. 018 - European Cultural Convention / Convention culturelle européenne / Evropská kulturní úmluva.
   
 • ETS/STE No. 021 - European Convention on the Equivalence of Periods of University Study / Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires / Evropská úmluva o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách.
   
 • ETS/STE No. 024 - European Convention on Extradition / Convention européenne d'extradition / Evropská úmluva o vydávání.
   
 • ETS/STE No. 028 - Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe / Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe / Třetí protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy.
   
 • ETS/STE No. 030 - European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters / Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale / Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních.
   
 • ETS/STE No. 031 - European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees / Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés / Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky.
   
 • ETS/STE No. 032 - European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications / Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires / Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace.
   
 • ETS/STE No. 035 - European Social Charter / Charte sociale européenne / Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající některá práva a svobody jiné ne. ty, které jsou ji. uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úml.
   
 • ETS/STE No. 046 - Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto / Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention / .
   
 • ETS/STE No. 048 - European Code of Social Security / Code européen de sécurité sociale / Evropský zákoník sociálního zabezpečení.
   
 • ETS/STE No. 049 - Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities / Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires / Dodatkový Protokol k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy.
   
 • ETS/STE No. 051 - European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders / Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition / Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenýmí a podmíněně propuštěnýmí pachateli.
   
 • ETS/STE No. 058 - European Convention on the Adoption of Children / Convention européenne en matière d'adoption des enfants / Evropská úmluva o osvojení dětí.
   
 • ETS/STE No. 062 - European Convention on Information on Foreign Law / Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger / Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu.
   
 • ETS/STE No. 063 - European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers / Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires / Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky.
   
 • ETS/STE No. 065 - European Convention for the Protection of Animals during International Transport / Convention européenne sur la protection des animaux en transport international / Evropská úmluva o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě.
   
 • ETS/STE No. 067 - European Agreement relating to Persons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights / Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme / Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva.
   
 • ETS/STE No. 073 - European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters / Convention européenne sur la transmission des procédures répressives / Evropská úmluva o předávání trestního řízení.
   
 • ETS/STE No. 085 - European Convention on the Legal Status of Children born out of Wedlock / Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage / Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
   
 • ETS/STE No. 086 - Additional Protocol to the European Convention on Extradition / Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition / Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání.
   
 • ETS/STE No. 087 - European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes / Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages / Evropská úmluva o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.
   
 • ETS/STE No. 090 - European Convention on the Suppression of Terrorism / Convention européenne pour la répression du terrorisme / Evropská úmluva o potlačování terorismu.
   
 • ETS/STE No. 092 - European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid / Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire / Evropská dohoda o předávání žádostí o právní pomoc.
   
 • ETS/STE No. 097 - Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law / Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger / Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu.
   
 • ETS/STE No. 098 - Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition / Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition / Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání.
   
 • ETS/STE No. 099 - Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters / Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale / Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních.
   
 • ETS/STE No. 101 - European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals / Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers / Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami.
   
 • ETS/STE No. 102 - European Convention for the Protection of Animals for Slaughter / Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage / Evropská úmluva o ochraně jatečných zvířat.
   
 • ETS/STE No. 104 - Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats / Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe / Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.
   
 • ETS/STE No. 105 - European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children / Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants / Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí.
   
 • ETS/STE No. 106 - European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities / Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales / Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady.
   
 • ETS/STE No. 108 - Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data / Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel / Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.
  &
 • ETS/STE No. 108 - Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, as it will be amended by Protocol CETS No. 223 / Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, telle qu’elle sera amendée par le Protocole STCE n° 223 / Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ve znění jejího protokolu CETS č. 223 pracovní překlad.
   
 • ETS/STE No. 112 - Convention on the Transfer of Sentenced Persons / Convention sur le transfèrement des personnes condamnées / Úmluva o předávání odsouzených osob.
   
 • ETS/STE No. 114 - Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty / Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort / Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zru.ení trestu smrti.
   
 • ETS/STE No. 116 - European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes / Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes / Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů.
   
 • ETS/STE No. 117 - Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales / Protokol č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
   
 • ETS/STE No. 121 - Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe / Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe / Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.
   
 • ETS/STE No. 122 - European Charter of Local Self-Government / Charte européenne de l'autonomie locale / Evropská charta místní samosprávy.
   
 • ETS/STE No. 123 - European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes / Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques / Evropská úmluva o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
   
 • ETS/STE No. 125 - European Convention for the Protection of Pet Animals / Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie / Evropská úmluva o ochraně zvířat v zájmovém chovu.
   
 • ETS/STE No. 126 - European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants / Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání.
   
 • ETS/STE No. 128 - Additional Protocol to the European Social Charter / Protocole additionnel à la Charte sociale européenne / Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě.
   
 • ETS/STE No. 130 - Convention on Insider Trading / Convention sur les opérations financières des «initiés» / Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami.
   
 • ETS/STE No. 133 - Protocol to the Convention on Insider Trading / Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» / Protokol k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami.
   
 • ETS/STE No. 135 - Anti-Doping Convention / Convention contre le dopage / Antidopingová Úmluva.
   
 • ETS/STE No. 141 - Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime / Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime / Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu.
   
 • ETS/STE No. 143 - European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised) / Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) / Evropská úmluva o ochraně archeologického dědictví (revidovaná).
   
 • ETS/STE No. 147 - European Convention on Cinematographic Co-Production / Convention européenne sur la coproduction cinématographique / Evropská úmluva o filmové koprodukci.
   
 • ETS/STE No. 148 - European Charter for Regional of Minority Languages / Charte européenne des langues régionales ou minoritaires / Evropská charta regionálních či menšinových jazyků.
  &
 • Vysvětlující zpráva.
   
 • ETS/STE No. 156 - Agreement on illicit traffic by sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances / Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes / Dohoda o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizase spojených narodů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.
   
 • ETS/STE No. 157 - Framework Convention for the Protection of National Minorities / Convention-cadre pour la protection des minorités nationales / Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin.
   
 • ETS/STE No. 160 - European Convention on the Exercise of Children's Rights / Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants / Evropská úmluva o výkonu práv dětí.
   
 • ETS/STE No. 161 - European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights / Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme / Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva.
   
 • ETS/STE No. 162 - Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe / Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe / Šestý protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy.
   
 • ETS/STE No. 164 - Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine / Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine / Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
   
 • ETS/STE No. 165 - Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region / Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne / Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu.
   
 • ETS/STE No. 167 - Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons / Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées / Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob.
   
 • ETS/STE No. 168 - Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings / Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains / Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí.
   
 • ETS/STE No. 173 - Criminal Law Convention on Corruption / Convention pénale sur la corruption / Trestněprávní úmluva o korupci.
   
 • ETS/STE No. 174 - Civil Law Convention on Corruption / Convention civile sur la corruption / Občanskoprávní úmluva o korupci.
   
 • ETS/STE No. 176 - European Landscape Convention / Convention européenne du paysage / Evropská úmluva o krajině.
   
 • ETS/STE No. 177 - Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales / Protokol č. 12 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
   
 • ETS/STE No. 179 - Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid / Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire / Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc.
   
 • ETS/STE No. 182 - Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters / Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale / Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních.
   
 • ETS/STE No. 185 - Convention on Cybercrime / Convention sur la cybercriminalité / Úmluva o počítačové kriminalitě.
   
 • ETS/STE No. 187 - Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances / Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances / Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zru.ení trestu smrti za v.ech okolností.
   
 • ETS/STE No. 189 - Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems / Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques / Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů.
   
 • ETS/STE No. 192 - Convention on Contact concerning Children / Convention sur les relations personnelles concernant les enfants / Úmluva o stykus dětmi.
   
 • CETS/STCE No. 201 - Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse / Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels / Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.
   
 • CETS/STCE No. 210 - Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence / Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique / Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.
   
 • CETS/STCE No. 218 - Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events / Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives / Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.
   
 • CETS/STCE No. 223 - Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data / Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel / Protokol o změně Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.