URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_HU

A CPT-ről röviden

"A CPT-ről röviden"

Egyezmény a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről

 CPT előírások


A szabadságuktól megfosztott személyeket érintő rossz bánásmód megelőzése Európában

A CPT látogatásokat szervez fogvatartási helyekre, hogy felmérje, hogyan bánnak a szabadságuktól megfosztottakkal.  Ilyen intézmények a börtönök, a fiatalkorúak fogvatatási intézményei, a rendőr-kapitányságok, az idegenrendészeti fogvatatottak fogdái, a pszichiátriai kórházak, szociális otthonok, stb.

A CPT delegációk korlátozás nélkül kereshetnek fel fogvatartási intézményeket, és az egyes intézményeken belül is szabadon mozoghatnak. Négyszemközti beszélgetéseket folytathatnak a szabadságuktól megfosztott személyekkel, és szabadon beszélhetnek bárkivel, aki hasznos információkkal szolgálhat.

A CPT minden látogatás után részletes jelentést küld az érintett Államoknak. Ebben a jelentésben szerepelnek a CPT megállapításai, ajánlásai, megjegyzései és információkérései. A CPT emellett részletes választ kér a jelentésében felvetett kérdésekre. Ezek a jelentések és válaszok részét képezik az érintett Államokkal folytatott folyamatos párbeszédnek.

A CPT teljes megnevezése: „Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottság.” Ez pedig két fontos jellemzőt emel ki: először is, egész Európát lefedi, másodszor pedig, nem csak a „kínzással” foglalkozik, hanem egész sor olyan helyzettel, amelyet „embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek” lehet tekinteni.

Látogatások rendszere

A látogatásokat küldöttségek végzik, ezekben általában több CPT tag vesz részt, a Bizottság Titkársága dolgozóinak kíséretében, és szükséges esetén, szakértőket és tolmácsokat is bevonnak.

A CPT küldöttségek rendszeres időközönként végeznek látogatásokat (általában négyévente egyszer), de ha szükséges, további “ad hoc” látogatásokra is sor kerülhet.

A Bizottságnak értesítenie kell az érintett Államot arról, hogy látogatást kíván végezni. Az értesítést követően a CPT küldöttség bármikor felkereshet bármely olyan helyet, ahol szabadságuktól megfosztott személyek tartózkodnak.

Együttműködés és bizalmasság

Az együttműködés és a bizalmasság alapelvei a CPT-t életre hívó nemzetközi egyezmény részét képezik.

 • A CPT munkájának középpontjában a nemzeti hatóságokkal való együttműködés áll, mivel a cél a szabadságuktól megfosztott személyek védelme, nem pedig az, hogy elítéljék az egyes Államokat az esetleges visszaélések miatt.
 • A CPT munkájának másik jellemzője a bizalmasság: a Bizottság megállapításai, jelentései és a kormány válaszai elvben bizalmasak.  Ugyanakkor a CPT munkájával kapcsolatos információk jelentős része bárki számára hozzáférhető.

Kiadványok

 • Az Állam maga is kérheti a CPT jelentésének a publikálását, a saját válaszával együtt.  Eddig az Államok többsége úgy döntött, hogy nyilvánosan megjelenteti ezeket a dokumentumokat.
 • Ha egy Állam nem működik együtt, vagy nem hajlandó a helyzeten javítani a CPT ajánlásait figyelembe véve, a Bizottság nyilvános állásfoglalást is kiadhat.
 • Emellett a CPT általános jelentést is készít a saját tevékenységéről, ami évente egyszer jelenik meg.

A CPT szervezeti felépítése

 • A CPT tagjai független és pártatlan szakértők, akik számos szakmai háttérrel rendelkeznek, például jogászok, orvosok és börtön- vagy rendőrségi ügyek szakértői. 
 • Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága egy személyt választ minden részt vevő Állam vonatkozásában. A tagok magánszemélyként tevékenykednek a Bizottságban (vagyis nem képviselik azt az Államot, amelynek vonatkozásában megválasztották őket). A függetlenség további garanciájaként a tagok nem végezhetnek látogatásokat  abban az Államban, amelynek vonatkozásában megválasztották őket.
 • A CPT Titkársága az Európa Tanács részét képezi.

Háttér

 • A CPT az Európa Tanács „A kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény” alapján jött létre, amely 1989-ban lépett hatályba.
 • Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 3. Cikkére épül, amely kimondja, hogy „Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.”
 • A CPT nem nyomozó testület, de olyan nem-bírósági megelőző gépezetet működtet, melynek feladata a szabadságukban korlátozott személyek védelme a kínzás és a rossz bánásmód egyéb formái ellen. Ily módon kiegészíti az Európai Emberi Jogi Bíróság bíráskodási tevékenységét.

Ratifikációk

 • Az Egyezményt az Európa Tanács 46 országa írta alá.
 • Az Európa Tanács bármelyik Tagállama  az Egyezmény aláírója lehet.. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Szervezet bármelyik tagsággal nem rendelkező Államát meghívhatja, hogy csatlakozzék az Egyezményhez.