Video je dostupan na više jezika:

Bulgarian - Francuski - Greek - Norveški - Poljski - Ruski - španski - Ukrajinski

Evropski program edukacije o ljudskim pravima za pravnike (HELP) pruža podršku državama članicama Vijeća Evrope (VE) u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) na nacionalnom nivou, u skladu sa Preporukom Komiteta ministara (2004) 4, Deklaracijom iz Interlakena iz 2010., Brajtonskom deklaracijom iz 2012. i Briselskom deklaracijom iz 2014. godine.

Navedeno se postiže kroz unapređenje kapaciteta sudija, advokata i tužilaca u svih 47 država članica, za primjenu EKLJP u njihovom svakodnevnom radu. Ustvari, pravni stručnjaci, koji imaju vodeću ulogu u zaštiti ljudskih prava, uključujući i prava žrtava, moraju imati koristi od visokokvalitetne obuke

Čitaj više >>

HELP u 28, finansira Evropska unija

Evropski program edukacije o ljudskim pravima za pravne stručnjake u 28 država članica Evropske unije (HELP u 28) pruža podršku pravnim stručnjacima iz EU u sticanju znanja i vještina u pogledu pozivanja na odredbe Povelje o osnovnim pravima Evropske unije (Povelja), Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) i Evropske socijalne povelje. Pored toga, kroz njega se mogu upoznati sa evropskom jurisprudencijom. Putem njega se dodatno jača HELP mreža nacionalnih institucija za obuku sudija i tužilaca i advokatskih komora u EU.

Čitaj više >>