Evropski program edukacije o ljudskim pravima za pravnike (HELP) pruža podršku državama članicama Vijeća Evrope (VE) u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) na nacionalnom nivou, u skladu sa Preporukom Komiteta ministara (2004) 4, Deklaracijom iz Interlakena iz 2010., Brajtonskom deklaracijom iz 2012. i Briselskom deklaracijom iz 2014. godine.

Navedeno se postiže kroz unapređenje kapaciteta sudija, advokata i tužilaca u svih 47 država članica, za primjenu EKLJP u njihovom svakodnevnom radu. Ustvari, pravni stručnjaci, koji imaju vodeću ulogu u zaštiti ljudskih prava, uključujući i prava žrtava, moraju imati koristi od visokokvalitetne obuke. Programom se osigurava da budu u toku sa razvojem standarda i sudske prakse Evropskog suda o ljudskim pravima. HELP ciljano obezbjeđuje visokokvalitetne i prilagođene alate za obuku za sve pravne stručnjake u Evropi.

HELP je:

1. Mreža domaćih institucija za obuku sudija, tužilaca i advokata u 47 država članica;

2.  Platforma za učenje na daljinu o ljudskim pravima;

3.  Metodologija obuke o ljudskim pravima

Mreža

 HELP mrežu, kao jedinstvenu panevropsku mrežu ravnopravnih članova za obuku o ljudskim pravima, čine predstavnici i predstavnice domaćih institucija za obuku sudija i tužilaca i advokatskih komora 47 država članica Vijeća Evrope.

HELP mreži je povjerena primjena stava 9. VI Brajtonske deklaracije iz 2012. godine, i u tom smislu, ona:

  • radi na unapređenju razvoja i promocije početne i kontinuirane obuke pravnih stručnjaka o standardima EKLJP, kako ih tumači Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) kroz svoju praksu;
  • radi na razmjeni primjera najbolje prakse i pružanju savjeta o planu i programu obuka, materijalima za obuku i metodologiji obuke za pravne stručnjake, pritom utvrđujući prioritetne teme za buduće aktivnosti obuke. Vidjeti više o Mreži.

Platforma za učenje na daljinu

Širok spektar resursa za obuku o EKLJP, koji su razvijeni i prikupljeni u okviru HELP programa je dostupan online, preveden na službene jezike država korisnica. Za pravne stručnjake je postao pravi izazov pratiti sudsku praksu ESLJP, koja je u stalnom i brzom razvoju. Istovremeno, HELP program je i platforma gdje će oni biti u mogućnosti da kontinuirano prate razvoj sudske prakse ESLJP putem lako dostupnih novosti.  

Postoje dvije glavne vrste HELP resursa za obuku:

Kursevi za učenje na daljinu dostupni samo određenoj grupi pravnih stručnjaka koji učestvuju u pilot kursevima koje vode domaći tutori. Spisak kurseva koji su dostupni (sa opisom) nalazi se u katalogu kurseva.

Resursi za samostalno učenje na daljinu dostupni su svim korisnicima koji kreiraju vlastiti račun na platformi.

Oni sadrže priručnike za obuku o metodologiji i ključnim konceptima EKLJP, kao i priručnike, standardne planove i programe obuke, preglede obuka, prezentacije, studije slučaja i kurseve za učenje na daljinu o raznim članovima i temama EKLJP.

Training Methodology

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.