Информация относно плащанията

AZ BG CS EL EN FR HY PL RO RU SQ UK

Справедливо обезщетение

Член 41 от Европейската конвенция за правата на човека:

Справедливо обезщетение: Ако Съдът установи, че е имало нарушение на Конвенцията или на Протоколите към нея и ако вътрешното право на съответната Βисокодоговаряща страна допуска само частично обезщетение, Съдът, ако е необходимо, постановява предоставянето на справедливо обезщетение на потърпевшата страна.

След влизането в сила на Протокол № 14 на 1 юни 2010 г. Комитетът на министрите също следи за изпълнението на условията на приятелски споразумения, приети от Съда (член 39 от Конвенцията), включително за заплащането на всяка сума, която държавата се е съгласила да изплати на жалбоподателя в съответствие с условията на това споразумение. (Прочетете повече ... )

Процедурата, която жалбоподателят трябва да спазва, за да получи бързо плащане, е описана в писмото, с което жалбоподателят бива уведомен за постановяване на решението на Съда.

Надзор върху плащането

Извършено е плащане (срок от 2 месеца за оплакване или представяне на бележки)

В следните два вида случаи жалбоподателят разполага с два месеца от датата на публикуване на списъците, за да подаде жалба, ако е налице някакъв проблем. След изтичането на този срок се счита, че жалбоподателят е приел плащането на сумите при условията, при които същото е направено от държавата.

Не е извършено плащане или е извършено непълно плащане

В първия случай Отделът за изпълнение на решенията на ЕСПЧ не е получил писмено потвърждение за плащането на справедливо обезщетение от националните органи или информацията е непълна.

Във втория случай плащането е потвърдено, но е било направено извън срока и без да е посочена лихва за забава.

Съобщения / жалби от жалбоподателите Съобщения / жалби от жалбоподателите

Ако искате да получите или да предоставите информация относно изплащането на справедливо обезщетение, което Съдът е постановил, или да подадете жалба,  моля, свържете се с:

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  dgI_execution_just_satisfaction@coe.int 

 

Информационен документ Информационен документ

Надзор върху плащането на суми, постановени като справедливо обезщетение: преглед на настоящата практика на Комитета на министрите

Показване на уеб съдържанието Показване на уеб съдържанието