o projektu

 Cilj projekta

Savet Evrope sprovodi projekat “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”, koji sufinansiraju Evropska unija i Savet Evrope.

Trogodišnji projekat (2022-2024) će doprineti procesu konsolidacije vladavine prava u Srbiji, kroz podršku unapređenju reformi pravosudnog sistema, sa posebnim osvrtom na razvoj zakonodavstva i prakse koji se tiču nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, pristupa pravdi, obuke sudija i tužilaca, i harmonizacije sudske prakse. 

Projekat će poslužiti kao platforma za diskusiju i podršku daljem usklađivanju srpskog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa evropskim standardima, uključujući preporuke nadzornih i konsultativnih tela Saveta Evrope, Poglavljem 23 pravnih tekovina EU kao i sa drugim standardima EU.

 Partneri projekta

Ključni partneri projekta su:  Ministarstvo pravde, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo, Državno veće tužilaca i Pravosudna akademija. Projekat takođe uključuje civilno društvo, kao i strukovna udruženja sudija i tužilaca.

 Struktura projekta

Projekat je struktuiran u četiri komponente:

 Komponenta I ima za cilj unapređenje pravnog okvira, zakonodavstva i propisa, kako bi se potpomogle reforme pravosuđa u skladu sa evropskim standardima, kao i unapređenje institucionalnih kapaciteta pravosudnih organa. Komponenta će se baviti: sastavom i funkcionisanjem Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao pravih samoupravnih organa koji deluju proaktivno i na transparentan način; procedurama imenovanja, unapređenja i ocenjivanja predsednika sudova, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, u skladu sa preporukama Saveta Evrope i najboljom evropskom praksom; razvojem i primenom propisa i praktičnih mehanizama za povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa, kao i povećanjem svesti sudija i tužilaca o standardima SE o nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti kako bi se osigurao njihov rad na transparentan i odgovoran način. Komponenta I će obezbediti podršku za razvoj plana za reformu sektora pravosuđa, pružiće ekspertsku podršku radnim grupama zaduženih za izradu pratećeg zakonodavstva, podržaće izradu relevantnih podzakonskih akata MP, VSS, DVT i Pravosudne akademije i pratiti njihov efekat.

 Komponenta II je fokusirana na konsolidaciju pravosudnog sistema kroz poboljšane prakse upravljanja kako bi se postiglo efektivno i dosledno pružanje pravosudnih usluga i bolje zadovoljile potrebe krajnjih korisnika. To će biti ostvareno kroz razvoj kapaciteta administrativnog osoblja VSS, DVT, sudova i tužilaštava, kao i Pravosudne akademije, u cilju jačanja njihovih analitičkih, statističkih i upravljačkih kapaciteta. Komponenta će se baviti nekim od nedostataka istaknutih u dopunjenoj Funkcionalnoj analizi kao i sprovođenjem relevantnih tačaka Strategije ljudskih resursa pravosuđa. Ova komponenta će takođe podržati organe vlasti u pripremi i sprovođenju sektorske budžetske podrške u okviru programa IPA III.

 Komponenta III ima za cilj unapređenje kvaliteta sudstva, kroz poboljšanu obuku sudija i tužilaca, i povećanje usklađenosti rada pravnih stručnjaka sa evropskim standardima. Komponenta će se baviti nedostacima u obuci sudija i tužilaca, na početnom i kontinuiranom nivou, i ojačati operativni kapacitet Pravosudne akademije da odgovori na potrebe budućih nosilaca pravosudnih funkcija, kroz obezbeđivanje odgovarajuće obuke i podršku daljem razvoju relevantnih IKT rešenja. Aktivnosti u okviru ove komponente obuhvataju analizu i unapređenje institucionalnog uređenja i funkcionisanja Pravosudne akademije, sa posebnim osvrtom na višegodišnji program rada, metodologiju i uspostavljanje sistema za evaluaciju i vrednovanje kvaliteta održanih obuka.

 Komponenta IV je fokusirana na povećanje harmonizacije sudske prakse, a samim tim i na poboljšanje pravne sigurnosti. Komponenta ima za cilj uspostavljanje foruma i mera za harmonizaciju sudske prakse i sprečavanje konfliktne sudske prakse. Aktivnosti će se sastojati od analize pravnog okvira i postojeće prakse, davanja preporuka za unapređenje postojećih ili razvoj novih mehanizama za obezbeđivanje doslednosti sudske prakse, razmene dobre prakse i jačanja kapaciteta odeljenja sudske prakse na nivou Vrhovnog kasacionog suda i Apelacionih sudova.

Trajanje projekta: Projekat se sprovodi 3 godine, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2024. godine.

Budžet: Ukupan budžet projekta je 3.334.000 Evra.

 

 Kontakt

“Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”

Sufinansirano od strane Evropske unije i Saveta Evrope

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

Španskih boraca 3, 11070 Beograd, Srbija (VI sprat)

e-pošta: [email protected]

Publikacije