Projekat „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji“ je osmišljen da omogući i doprinese zaštiti ljudskih prava u Srbiji od strane domaćih pravosudnih organa u skladu sa evropskim standardima ljudskih prava.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“  u periodu od 2023. do 2026. godine.

 

Кoji je cilj projekta? 

Glavni cilj projekta je da osigura nosiocima prava u Srbiji da uživaju prava u skladu sa evropskim standardima ljudskih prava, i ostvaruju dobrobit od visokokvalitetnih usluga koje pruža pravosudni sistem.

 

Ko su korisnici projekta?

  • Pravosudne institucije i budući pravni stručnjaci u Srbiji imaće korist od projekta kroz pristup obukama i resursima za unapređivanje njihovih sposobnosti da postupaju u predmetima koji se tiču ljudskih prava i izvršavaju presude Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).
  • Građani Srbije imaće korist od projekta kroz bolju zaštitu njihovih ljudskih prava na domaćem nivou.
  • Pravosudna akademija, zastupnik pred Evropskim sudom za ljudska prava, pravni fakulteti, Ministarstvo pravde, Ustavni sud, Vrhovni sud, Vrhovno javno tužilaštvo i Ministarstvo za evropske integracije, imaće korist od projekta kroz pristup ekspertizi Saveta Evrope i kroz podršku njihovim institucionalnim/ administrativnim aktivnostima za unapređivanje kapaciteta.

 

Kako se sprovodi projekat?

  • kroz konferencije/aktivnosti za unapređivanje kapaciteta/okrugle stolove/upućivanje (budućih) pravnih stručnjaka radi proširivanja znanja
  • kroz omogućavanja dijaloga između pravosudnih institucija i drugih zainteresovanih strana radi što usklađenije primene standarda iz Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) na domaćem nivou
  • kroz uređivanje/regulisanje izvršenja presuda ESLJP, projekat će uključiti aktivnosti jačanja kapaciteta, ekspertske procene zakona i aktivnosti za podizanje svesti sa fokusom na proces izvršenja i njegov značaj u zaštiti domaćih ljudskih prava
  • projekat se oslanja na dobru praksu i rezultate saradnje iz prethodne dve faze programa: projekata „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“  (2016 – 2019) i „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“ (2019 – 2022)

 

Koje rezultate očekujemo?

  • mehanizam za izvršenja presuda ESLJP je osnažen, kao i položaj zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao de facto koordinatora procesa izvršenja na domaćem nivou  
  • kapacitet (budućih) pravnih stručnjaka za zaštitu i unapređenje ljudskih prava kroz primenu EKLJP I sudske prakse ESLJP u svakodnevnom radu je osnažen

 

Koliki je budžet projekta?

The total budget of the action is 1 000 000 EUR.

The budget allocated to the overall Horizontal Facility programme amounts to ca. 41 million EUR (85% funded by the European Union, 15% by the Council of Europe).

 

Kako da dobijemo više informacija?

 

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske planove i programe u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.