vesti
Program ROMACTED II

O PROJEKTU

Integracija Roma[1] – Faza III je zajednički projekat Evropske Unije i Saveta Evrope. Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta Vlada, na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, da efektivno adresiraju višestruke izazove sa kojima se suočava romska zajednica kroz implementaciju sveobuhvatnih javnih politika. Ove politike uključuju kritične oblasti poput stanovanja, zapošljavanja, obezbeđivanja ličnih dokumenata, kao i zelenu i digitalnu tranziciju.

Projekat će pomoći progresivnu implementaciju na Zapadnom Balkanu „EU Strateškog okvira za ravnopravnost, inkluziju i participaciju Roma 2020 - 2030“; Deklaracije partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u procesu pridruživanja EU (Poznanska Deklaracija 2019) i pratećim obavezama sa kojima su se saglasile Vlade na godišnjim ministarskim sastancima i koje su odobrene u okviru Berlinskog samita; kao i napredak u ostvarivanju obaveza vezanih za inkluziju Roma u okviru pregovaračkog poglavlja 23. Projekat će osigurati i da potrebni kapaciteti budu osnaženi na centralnom nivou za implementaciju, budžetiranje, praćenje i izveštavanje, kao i da saradnja sa lokalnim nivoom bude ojačana i usklađena sa svim elementima EU politika za inkluziju Roma. 

Projekat će biti fokusiran na tri oblasti podrške:

 1. Adresiranju romskih pitanja u relevantnim javnim politikama i borbi protiv anticiganizma;
 2. Podršci socio-ekonomskoj integraciji Roma i ravnopravnosti Roma u oblasti stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, obezbeđivanja ličnih dokumenata, i zelene i digitalne tranzicije;
 3. Osnaživanju institucionalnih kapaciteta za rešavanje poteškoća sa kojima se suočavaju Romi u regionu.

Specifični ishodi planirani ovim projektom su:

(1) Adresiranje romskih pitanja u relevantnim javnim politikama i borbi protiv anticiganizma:

 • Anticiganizam je prepoznat i adresiran kroz politike, komunikacijske alate i institucije.
 • Institucionalni kapaciteti državnih službenika su izgrađeni za prepoznavanje anticiganizma.

(2) Socio-ekonomska inkluzija:

 • Zapošljavanje Roma u javnom i privatnom sektoru je podržano, uključujući i pilotiranje obećavajućih praksi i promovisanje konkretnih mera za formalizaciju rada.
 • Ohrabruju se Vlade na Zapadnom Balkanu i u Turskoj da prioritizuju napredak u legalizaciji neformalnih naselja, u saradnji sa organizacijama civilnog društva.
 • Obezbeđivanje ličnih dokumenata Romima je rešeno kroz partnerstvo sa Vladama, relevantnim lokalnim upravama i organizacijama civilnog društva.
 • Relevantne aktivnosti su uključene u Akcioni Plan za Zelenu Agendu i agendu za digitalnu transformaciju.

(3) Institucionalni kapaciteti:

 • Politike i institucionalni dogovori koji se tiču pitanja Roma postoje u regionu.
 • Relevantan monitoring (u nacionalnim zavodima za statistiku i drugim relevantnim institucijama) i mehanizmi za izveštavanje su razvijeni i adekvatno funkcionišu.
 • Planiranje i izveštavanje o budžetu za Rome je unapređeno na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.
 • Stalna regionalna saradnja je osigurana i politike u soci-ekonomskoj sferi, uključujući regionalna pitanja i aktivnosti od najveće važnosti, adresiraju specifične izazove sa kojima se sreću Romi.

Projekat se implementira u: Albaniji, Bosni and Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i Kosovu[2], traje 3 godine (1. Maj 2023- 30 April 2026) i ko-finansiraju ga Evropska Unija i Savet Evrope i implementira ga Tim za Rome i Putnike Saveta Evrope.

Ova inicijativa predstavlja nastavak prethodne dve faze koje je implementirao Regionalni Savet za saradnju i koje su bile ko-finansirane od strane Evropske Unije i Fonda za otvoreno društvo. Cilj III faze projekta je unapređenje integracije i osnaživanja romske zajednice kroz adresiranje kritičnih pitanja sa kojima se susreću.

Projekat je baziran na principima ljudskih prava sa fokusom na participaciju i inkluziju, ravnopravnost i antidiskriminaciju, odgovornost, transparentnost i pristup informacijama.

 

Kontakti Integracija Roma III projektnog tima u Strazburu:

 

Marina VASIC, Supervisor programa - [email protected]

Cristina MARIAN,  Glavni projektni menadžer - [email protected]

Fanny Hoertz, Projektni asistent - [email protected]

 

Kontakt Integracija Roma III projektnog menadžera za Severnu Makedoniju i Crnu Goru:

Mersiha USEIN, Kancelarija Saveta Evrope u Skoplju - [email protected]

 

Kontakt Integracija Roma III projektnog menadžera za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu

Dragana JOVANOVIC ARIJAS, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu - [email protected]

 

Kontakt Integracija Roma III projektnog menadžera za Albaniju i Kosovo

Xhesika KORRA, Kancelarija Saveta Evrope u Tirani - [email protected]

Irena Ordev, Integracija Roma III Projektni asistent, Kancelarija Saveta Evrope u Skoplju - [email protected]

 

Korisni linkovi:

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2022-2030

Akcioni plan za period 2022-2024. godine za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine

Deklaracija partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u procesu pridruživanja EU (Poznanska Deklaracija 2019)

Strateški Akcioni plan Saveta Evrope za inkluziju Roma i Putnika (2020-2025)

EU Strateški okvir za ravnopravnost, inkluziju i participaciju Roma za 2020-2030

 

 

 

[1] Termin „Romi i Putnici“ koristi se u Savetu Evrope tako da obuhvata široku raznolikost grupa sa kojima Savet Evrope radi na terenu: sa jedne strane obuhvata grupe a) Romi, Sinti/Manuši, Kale, Kaale, Romaničali, Bejaši/Rudari; b) Balkanski Egipćani (Egipćani i Aškalije); c) Istočne grupe (Dom, Lom and Abdal); i sa druge strane, grupe kao što su Putnici, Yenish, i populacija opisana administrativnim terminom „ljudi koji putuju“, kao i osobe koje sebe identifikuju kao Cigani. Gore navedeno je pojašnjenje, ne i definicija pojma Romi i/ili Putnici.

[2]Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

vebsajt romacted II
ROMACTED II Srbija