Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Republici Srbiji (PACO Srbija).

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju sposobnosti Republike Srbije da spreči i izbori se sa ekonomskim kriminalom u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim primerima iz prakse.
 

Planirani ciljevi:

Očekuje se da će se do završetka projekta:

 • razmotriti opšti institucionalni i zakonodavni okvir za sprečavanje i borbu protiv ekonomskog kriminala i predložiti nacrt amandmana u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se uklonile postojeće razlike i nedostaci koje sprečavaju vlasti u primeni odgovarajuće akcije protiv ekonomskog kriminala, ali isto tako da će se omogućiti ratifikacija i primena nove Konvencije o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Konvencije o borbi protiv visokotehnološkog kriminala.
 • sve relevantne vlasti i politički činioci postati svesni važnosti unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u borbi protiv ekonomskog kriminala, bez izuzetka.
   

Uprava za sprečavanje pranja novca (FIU) će:

 • dobiti sveukupnu pravnu osnovu za svoj rad, i ostvariti međusobnu saradnju i razmenu informacija sa ostalim institucijama,
 • poboljšati svoju saradnju sa nadzornim institucijama, obveznicima kao i organima za sprovođenje zakona i organima za krivično pravo.
 • stvoriti međuagencijske koordinacione mehanizme u sprečavanju pranja novca i sprečavanju finansiranja terorističkih aktivnosti (AML/CFL)
 • obučiti svoje osoblje u sprečavanju i uočavanju aktivnosti koje vode finansiranju terorističkih aktivnosti
 • organizovati obuku finansijskih ustanova na identifikaciji sumnjivih transakcija
 • poboljšati svoje IT odeljenje
   

Organi za sprovođenje zakona, tužioci i sudije će:

 • poboljšati svoje mogućnosti u istraživanju, daljnjem gonjenju i izricanju presuda protiv lica uključenih u ekonomski kriminal,
 • proći obuku koji će im omogućiti da tumače i primene nove zakonodavne odredbe koje je odnose na borbu protiv ekonomskog kriminala.
 • biti upoznate sa tumačenjem i primenom međunarodnih standarda i najboljim primerima iz prakse u uočavanju i sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti
 • biti upoznati sa međunarodnim standardima i najboljim primerima iz prakse u borbi protiv visokotehnološkog kriminala.
   

Organi za sprovođenje zakona, tužioci i FIU će:

 • sa nacionalnim i stranim partnerima unaprediti saradnju i razmenu informacija koje se tiču ekonomskog kriminala, a posebno u domenu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
   

Datum otpočinjanja projekta: 1. decembar 2005.

Trajanje projekta: 24 meseca

Пратите нас