Šta je cilj?


► Dalje jačanje kapaciteta sudija, tužilaca, sudijskih i tužilačkih pomoćnika da prepoznaju i suprotstave se rizicima od nedozvoljenog uticaja
► Osnaživanje unutrašnjih mehanizama, pravila i procedura Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca kako bi se obezbedile garancije nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva


Ko ima koristi od projekta?


► Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Ministarstvo pravde
► Korisnici sudova će imati koristi od transparentnijeg i efikasnijeg pravosuđa
► Građani Republike Srbije će imati koristi od pravosuđa koje je nezavisno i odgovorno


Kako će se projekat sprovoditi?


► Kroz ekspertske savete/mišljenja, okrugle stolove, ekspertske sastanke/radne grupe, obuke, razmene mišljenja sa kolegama koje će biti organizovane u saradnji sa korisnicima projekta
► Kroz pripremu publikacija koje će doprineti jačanju nezavisnosti i odgovornosti sudstva i tužilaštva, kao i unapređenju poverenja javnosti u pravosudni sistem


Koje rezultate očekujemo?


► Uspostavljanje pravednog i na zaslugama zasnovanog Sistema vrednovanja rada i napredovanja u karijeri nosilaca pravosudnih funkcija
► Dalje unapređenje saradnje i protoka informacija između izvršne i sudske vlasti


Koliki je budžet projekta?


► Ukupni budžet projekta je 900.000 evra.
► Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


► Generalni direktorat I: Ljudska prava i vladavina prava, Savet Evrope
► Veb stranica Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, koordinatorka za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +381 63 601 337
Besnik Baka, koordinator za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +355 69 217 8430