Projekat finansirali Vlada Republike Irske i Savet Evrope.

Rezime

Generalni direktorat za ljudska prava i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu započeli su realizaciju projekta: Primena standarda Saveta Evrope iz oblasti ljudskih prava 2002. godine.  Projekat predstavlja podršku edukaciji o ljudskim pravima s namerom da se poboljša primena Evropske konvencije o ljudskim pravima u domaćem zakonodavstvu i praksi.

Svrha projekta je da sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim pravnicima pruži mogućnost da nauče više o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, njenom pravilnom tumačenju i primeni, pratećim protokolima i sudskoj praksi pred Evropskim sudom, kao i da skrene pažnju na potrebu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Saveta Evrope.
 

Ciljevi

 Osnovni ciljevi projekta su da:

  • pravosuđu i drugim pravnicima predstavi odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i način njihove njihove primene u Srbiji;
  • omogući usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse sa evropskim pravnim standardima;
  • pruži pravnicima obuku o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i sudskoj praksi;
  •  obuči pravnike – buduće trenere o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima u Srbiji;  
  • podrži prevođenje i štampanje priručnika i druge literature o primeni ljudskih prava kako bi na taj način stučnoj javnosti bile predstavljene informacije o primeni i tumačenju Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 Projekat se sprovodi kroz brojne seminare, konferencije, treninge za sudije, tužioce, advokate i predstavnike nevladinih organizacija.  

Tokom realizacije projekta ostvarena je uspešna saradnja sa Ministarstvom pravde, Vrhovnim sudom Srbije i Pravosudnim centrom. Od 2002. godine do danas svaki sudija u Srbiji učestvovao je barem na jednom seminaru Saveta Evrope posvećenom Evropskoj konvenciji.

 Savet Evrope je objavio brojne priručnike o primeni Evropske konvencije u postupcima pred domaćim sudovima i pred Evropskim sudom za ljudska prava (vodiči za primenu članova EKLJP i pratećih protokola, odabrane presude).

Takođe, Savet Evrope podržava prevođenje i publikaciju mesečnog biltena koji objavljuje nevladina organizacija AIRE centar čije je sedište u Londonu. Bilten sadrži sažetke presuda Evropskog suda za ljudska prava sa ciljem da informiše sudije i tužioce o sudskoj praksi i komentarima koji se odnose na tumačenja Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Projekat su finansirali Vlada Republike Irske i Savet Evrope.

Пратите нас