Contact us

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33 (0)3 90 21 55 54
  +33 (0)3 88 41 27 93

  [email protected]

Në qoftë se dëshironi të merrni ose të komunikoni informacion në lidhje me pagesën e shpërblimit të drejtë që ju ka njohur Gjykata, ose nëse dëshironi të dërgoni një ankesë, ju lutem na kontaktoni në:

Këshilli i Evropës - Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  [email protected]