Rada Zarządzająca Poszerzonego porozumienia częściowego Rady Europy w sprawie szlaków kulturowych (EPA) spotyka się co roku w maju, aby przyznać certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy”. Certyfikat przyznawany jest szlakom kulturowym poddawanym regularnej ocenie oraz sieciom ubiegającym się o certyfikat.

Przedstawiciele każdego państwa członkowskiego EPA (ministerstwa kultury i/lub turystyki) biorą udział w procesie decyzyjnym i mają okazję spotkać się z przedstawicielami zarówno szlaków kulturowych poddawanych ocenie, jak i sieci ubiegających się o certyfikat.

Rada Zarządzająca EPA omawia również inne kwestie, takie jak organizacja Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kulturowych. Forum współorganizowane jest przez Sekretariat EPA i jedno z państw członkowskich.


Zadania, sposób działania i skład Rady Zarządzającej EPA zostały określone w artykule 3 rezolucji Komitetu Ministrów CM/Res(2013)66:

3.1 Rada Zarządzająca EPA będzie się składać z przedstawicieli mianowanych, po jednym, przez każdego z członków EPA.

3.2 Członek danego komitetu międzyrządowego, któremu podlega Rada Zarządzająca w zakresie swoich decyzji, winien być zapraszany do uczestniczenia w jej posiedzeniach, aby ułatwiać wypełnianie przez komitet roli konsultacyjnej w zakresie decyzji o certyfikacji przewidzianych w rezolucji CM/Res(2013)67. Warunki tych konsultacji są regulowane w regulaminie Rady Zarządzającej.

3.3 Rada Zarządzająca wybiera spośród swoich członków Biuro w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, trzech członków, na dwuletnią kadencję, odnawialną tylko jeden raz.

3.4 Rada Zarządzająca:

 • odpowiada za ogólną realizację zadań powierzonych EPA;
 • przyznaje certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” zgodnie z rezolucją CM/Res(2013)67 zmieniającą zasady przyznawania certyfikacji „Szlaku Kulturowego Rady Europy”;
 • przyjmuje projekt corocznego programu działań EPA i przedkłada go, zgodnie z przepisami finansowymi Rady Europy, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w związku z opracowaniem propozycji rocznego budżetu, przed przekazaniem jej do Komitetu Statutowego;
 • decyduje o projektach zgodnie z priorytetami politycznymi Rady Europy;
 • nadzoruje relacje z Europejskim Instytutem Szlaków Kulturowych w celu zapewnienia spójności pomiędzy działaniami i programem działań EPA;
 • monitoruje i wdraża program działań;
 • przyjmuje i przekazuje roczne sprawozdanie z działalności Komitetowi Ministrów.

3.5 Rada Zarządzająca odbywa posiedzenia raz do roku. Może zaprosić przedstawicieli właściwych organów Rady Europy do uczestniczenia w jej posiedzeniach, bez prawa głosu, zgodnie z porządkiem obrad.

3.6 Rada Zarządzająca większością dwu trzecich głosów może powierzyć Biuru dodatkowe zadania operacyjne. Posiedzenia Biura są zwoływane przez przewodniczącego Rady Zarządzającej co najmniej raz w roku.

3.7 Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością dwóch trzecich oddanych głosów, przy czym każdy członek dysponuje jednym głosem. Sprawy proceduralne będą rozstrzygane większością oddanych głosów. We wszystkich pozostałych sprawach, Rada Zarządzająca przyjmie regulamin wewnętrzny oraz wszelkie inne uzgodnienia dotyczące realizacji jej działań.

 


Rada Zarządzająca spotyka się co roku w maju.

CZŁONKOWIE BIURA RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
 • Meltem ÖNHON (Türkiye) : Chair
 • Sergio ORTEGA MUÑOZ (Spain) : Vice-Chair
 • Baiba MURNIECE (Latvia)
 • Eszter CSONKA-TAKACS (Hungary)
 • Maria Giusi LUPRANO (Italy)