Certyfikat „Szlaki Kulturowe Rady Europy”

 

Program Szlaki Kulturowe Rady Europy został zainicjowany w 1987 r., by pokazać -  poprzez podróż w czasie i przestrzeni - jak dziedzictwo poszczególnych krajów Europy składa się na wspólne dziedzictwo kulturowe.

Program stanowi płaszczyznę dialogu międzykulturowego i pomaga w lepszym poznaniu i zrozumieniu europejskiej tożsamości kulturowej, jednocześnie przyczyniając się do zachowania i umacniania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Rada Europy jest wiodącą organizacją praw człowieka na kontynencie. W jej skład wchodzi 46 państw członkowskich, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie Rady Europy podpisały Europejską Konwencję Praw Człowieka – traktat, którego celem jest ochrona praw człowieka, demokracji i praworządności.

W 2010 r. ustanowiono Poszerzone porozumienie częściowe Rady Europy w sprawie szlaków kulturowych (EPA) aby wzmocnić program politycznie i finansowo. 
EPA, w oparciu o kryteria ustalone w rezolucji Komitetu Ministrów CM/Res(2013)67, przyznaje certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” podczas posiedzeń swojej Rady Zarządzającej.

Szlaki kulturowe podlegają regularnej ocenie przez EPA oraz certyfikacji przez Radę Europy na podstawie następujących kryteriów:

podejmują temat odzwierciedlający wartości europejskie i wspólny dla co najmniej trzech krajów w Europie;

są przedmiotem ponadnarodowych, interdyscyplinarnych badań naukowych;

utrwalają europejską pamięć, wiedzę o historii i dziedzictwie oraz wnoszą wkład w postrzeganie różnorodności współczesnej Europy;

wspierają wymianę kulturalną i edukacyjną młodzieży;

rozwijają wzorcowe i innowacyjne projekty w dziedzinie turystyki kulturowej i zrównoważonego rozwoju kulturowego;

rozwijają produkty i usługi turystyczne przeznaczone dla różnych grup.

Find out more on evaluation cycles

Key Highlights:
 

 
 

 Dlaczego warto uzyskać certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy”?