Back Komitet za sprečavanje torture Vijeća Evrope (CPT) predstavio izvještaj o Bosni i Hercegovini

Komitet Vijeća Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) predstavio je izvještaj o posjeti Bosni i Hercegovini u aprilu 2011. godine, zajedno sa odgovorima vlasti BiH.

Delegacija CPT zaprimila je određeni broj vjerodostojnih navoda o policijskom teškom fizičkom zlostavljanju. Navodno fizičko zlostavljanje se uglavnom odnosi na udarce u tijelo i udarce palicama; takođe, zaprimljeni su i detaljni navodi u vezi sa vezivanjem "lisicama", stavljanju plastičnih kesa na glavu osumnjičenih, te korištenjem elektrošokova. Najveći broj navoda se odnosi na vrijeme kada su osumnjičena lica ispitivali inspektori u njihovim kancelarijama, a prikupljene informacije upućuju na činjenicu da se fizičko zlostavljanje najčešće koristi u CJB Banja Luka. CPT ističe u svom izvještaju da sve navode treba detaljno istražiti, kako bi se osiguralo da poruka "nulte tolerancije" u vezi sa fizičkim zlostavljanjem dospije do zvaničnika zaduženih za provedbu zakona, na svim nivoima. Izvještaj preporučuje provođenje neovisne istrage u vezi sa metodama koje koriste inspektori u CJB Banja Luka.  

U svom odgovoru, vlasti su dale informaciju u vezi sa poduzimanjem određenih koraka, kako bi se ispitali navodi o zlostavljanju. Značajan osvrt je dat na tekuće kaznene postupke, posebno u vezi sa dva slučaja navedena u izvještaju, te na činjenicu da je Odjel za profesionalne standarde MUP-a RS zadužen da istraži da li je potrebno pokrenuti disciplinsku ili krivičnu odgovornost protiv određenih službenika. 

Skoro nijedna pritužba u vezi sa zlostavljanjem osuđenika nije zaprimljena od zatvorskog osoblja, sa izuzetkom zatvora u Banjoj Luci. Delegacija je takođe otkrila da su poduzeti značajni koraci kako bi se spriječilo zlostavljanje unutar zatvora, posebno u KPD Zenica. Vlasti su u odgovoru navele kako su interne istrage pokazale da su mjere koje su poduzimali službenici u banjalučkom zatvoru bile primjerene i u skladu sa zakonom.  

CPT je takođe kritikovala neodgovarajuće postupanje sa povratnicima u zatvore, koji su zatvoreni u svojim ćelijama čak do 22 sata dnevno, do kraja mjeseca. 

Delegacija CPT je otkrila da pretrpanost na sokolačkoj psihijatrijskoj klinici, psihijatrijskom odjelu u Zenici i ustanovama za socijalnu skrb, negativno utiče na životne uslove pacijenata. Vlasti su u odgovoru opisale akcije koje se poduzimaju ka otklanjanju navedenih problema, uključujući i formiranje državne forenzičke psihijatrijske institucije.  

Uslovi u Imigracionom centru u Lukavici (I. Sarajevo) su ocijenjeni uglavnom zadovoljavajućim, iako je potrebno poduzeti određene korake ka osiguranju namjenskih aktivnosti za pritvorenike koji u centru borave duže vrijeme.

26/04/2012
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page