Често задавани въпроси относно справедливото обезщетение

Най-общо трябва да се отбележи, че изплащането на постановените от Европейския съд по правата на човека като справедливо обезщетение суми заедно с евентуалните лихви за забава е част от изпълнението на окончателните решения или решения по същество на Съда. Надзор над плащанията се осъществява от Комитета на министрите.

Размерът на отпуснатото обезщетение, валутата, получателят, срокът и мястото на плащането, както и ставката на лихвата за забава се определят в постановеното от Съда решение или решение по същество.

Условията на плащането не могат да се изменят едностранно и са задължителни за държавата без никакви изключения. При особено специални обстоятелства обаче са били приемани условия за плащане, различни от определените в решението, доколкото страните са съгласни с тях (например, различно място на плащането или различна валута).

За всякакви въпроси или проблеми във връзка с изплащането на справедливо обезщетение, постановено от Европейския съд по правата на човека, или във връзка с лихвата за забава, моля, свържете се с Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ на факс № (+33 (0)3 88 41 27 93), по пощата (Conseil de l’Europe, Service de l’Exécution des Arrêts, F-67075 STRASBOURG CEDEX) или с имейл ([email protected]).

Процедура за получаване на изплащането на справедливо обезщетение, постановено от Европейския съд по правата на човека

Постановеното от Европейския съд по правата на човека справедливо обезщетение не е внесено в пълен размер