Projekat „Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji“ ima za cilj unapređenje prevencije trgovine ljudima, identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima, krivičnog gonjenja i  presuda krijumčarima, kao  i pristup pravnim lekovima za žrtve trgovine ljudima.

Sprovodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility  za Zapadni Balkan i Tursku“, koji se sprovodi od 2023. do 2026. godine.


Šta su ciljevi projekta?

Podrška sprovođenju preporuka koje su rezultat praćenja primene Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima od strane Srbije i primene Strategije EU o borbi protiv trgovine ljudima 2021-2025, jačanjem kapaciteta javnih institucija, praktičara i organizacija civilnog društva da spreče trgovinu ljudima i zaštite žrtve.


Ko su korisnici projekta?

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova - Kancelarija za koordinaciju aktivnosti za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Inspektorat za rad, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Ministarstvo prosvete, Zaštitnik građana, Ministarstvo pravde, Pravosudna akademija, tužilaštvo i advokatske komore
 • organizacije civilnog društva
 • sindikati, agencije za zapošljavanje
 • žrtve trgovine ljudima i osobe u riziku (deca, žene, Romi)


Kako se sprovodi projekat?

 • projekat se bavi jačanjem kapaciteta za identifikaciju i istragu  trgovine ljudima,  kao i  za odgovor na  potrebe žrtava i osoba u riziku
 • obezbeđuje ekspertizu, praktične alate i vodiče, vršnjačku razmenu
 • primenjuje se  multisektorska saradnja između ključnih institucija za borbu protiv trgovine ljudima i organizacija civilnog društva, kao i pristup Saveta Evrope zasnovan na ljudskim i dečijim pravima, koji je rodno osetljiv
 • nadovezuje se na rezultate prethodne dve faze programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku - projekat  „Sprečavanje i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“ (2016 – 2019) i projekat „Sprečavanje i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji" (2019 – 2022).


Koje rezultate očekujemo?

 • poboljšano praćenje i izveštavanje o trgovini ljudima
 • poboljšan pristup pravdi i pravnim lekovima za žrtve trgovine ljudima
 • unapređena prevencija i akcija protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije
 • unapređena prevencija i akcija protiv trgovine decom


Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 1 000 000 evra.

Celokupna izdvojena sredstva za „Horizontal Facility“ program iznose oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok preostalih 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku
 

„Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.