Назад Council of Europe – Treaty Office – Non-official languages - Bosnian

Council of Europe's treaties in non-official languages

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translations presented here are for information only.

Traités du Conseil de l'Europe dans les langues non officielles

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais (Article 12 du Statut du Conseil de l'Europe). Seule fait foi la publication officielle des traités qui est faite par les soins du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, chacun des instruments en question étant reproduit dans des brochures séparées qui font partie de la «Série des Traités européens» (STE) prolongée depuis 2004 par la «Série des Traités du Conseil de l'Europe» (STCE). Les traductions ci-dessous sont présentées ici à titre d'information uniquement.

BOSNIAN / BOSNIEN

 • ETS/STE No. 005 - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
   
 • ETS/STE No. 009 - Protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
   
 • ETS/STE No. 018 - Evropska Konvencija o kulturi.
   
 • ETS/STE No. 024 - European Convention on Extradition / Convention européenne d'extradition / Evropska Konvencija o ekstradiciji & Izveštaj sa objašnjenjima.
   
 • ETS/STE No. 030 - Evropska Konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima & Izveštaj sa objašnjenjima.
   
 • ETS/STE No. 046 - Protokol broj 4. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se osiguravaju određena prava i slobode koje nisu uključene u Konvenciju i Prvi protokol uz nju.
   
 • ETS/STE No. 073 - Evropska Konvencija o prenošenju postupka u krivičnim stvarima.
   
 • ETS/STE No. 086 - Dodatni Protokol uz Evropsku Konvenciju o ekstradiciji.
   
 • ETS/STE No. 098 - Drugi Dodatni Protokol uz Evropsku Konvenciju o ekstradiciji.
   
 • ETS/STE No. 112 - Evropska Konvencija o transferu osuđenih lica.
   
 • ETS/STE No. 114 - Protokol broj 6. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne.
   
 • ETS/STE No. 117 - Protokol broj 7. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
   
 • ETS/STE No. 121 - Konvencija za zaštitu arhitektonske baštine evrope.
   
 • ETS/STE No. 122 - Evropska povelja o lokalnoj samoupravi.
   
 • ETS/STE No. 126 - Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.
   
 • ETS/STE No. 141 - Konvencija o pranju traganjuprivremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog krivičnim djelom.
   
 • ETS/STE No. 143 - Evropska Konvencija za zaštitu arheološke baštine (revidovana).
   
 • ETS/STE No. 148 - Evropska Povelja o regionalnim jezicima i jezicima manjina.
   
 • ETS/STE No. 157 - Okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina.
   
 • ETS/STE No. 158 - Objašnjenja uz revidiranu Socijalnu povelju i Dopunski protokol iz 1995. godine koji predviđa sistem kolektivnih žalbi.
   
 • ETS/STE No. 163 - Evropska socijalna povelja (revidirana).
   
 • ETS/STE No. 176 - Evropska konvencija o predjelu.
   
 • ETS/STE No. 177 - Protokol broj 12. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
   
 • ETS/STE No. 182 - Drugi Dodatni Protokol uz Evropsku Konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima & Izveštaj sa objašnjenjima.
   
 • ETS/STE No. 185 - Konvencija o kibernetičkom kriminalu.
   
 • ETS/STE No. 187 - Protokol broj 13. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolonostima.
   
 • CETS/STCE No. 197 - Konvencija vijeća europe o akciji protiv trgovine ljudima.
   
 • CETS/STCE No. 198 - Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, oduzimanju i privremenom oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma.
   
 • CETS/STCE No. 201 - Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe.
   
 • CETS/STCE No. 209 - Treći Dodatni Protokoluz Evropsku Konvenciju o izručenju.
   
 • CETS/STCE No. 210 - Vijeće Evrope: Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
   
 • CETS/STCE No. 211 - Konvencija Savjeta Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje.
   
 • CETS/STCE No. 215 - Konvencija Vijeća Evrope o manipulacijama na sportskim takmičenjima.
   
 • CETS/STCE No. 224 - Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o kompjuterskom kriminalu o unaprijeđenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza.