Geri Türkiye’deki baro temsilcileri İnsan Hakları Merkezlerine yönelik Taslak Eylem Planını değerlendirdi

Türkiye’deki baro temsilcileri İnsan Hakları Merkezlerine yönelik Taslak Eylem Planını değerlendirdi

 

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında, 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde, Ankara’da İnsan Hakları Merkezlerine (İHM) yönelik Taslak Eylem Planını gözden geçirmek amacıyla çalışma grubu toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve pilot barolardan avukatlar ayrıca uluslararası ve ulusal danışmanlar katılmıştır.

Tartışmalar, taslak eylem planında belirlenen ve İHM’lerin kapasitesini arttırmak amacıyla uygulanacak kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile bunlara ilişkin faaliyetler üzerinde yoğunlaşmıştır. Vizyon, misyon ve stratejik hedeflere ilişkin görüş alış verişini takiben katılımcılar, taslak planda beş başlık altında sınıflandırılmış eylem noktalarını gözden geçirmiştir:

  • Planlama ve bütçe

  • Organizasyon ve yapı

  • Eş güdüm ve dış ilişkiler

  • Veri toplama ve izleme

  • Eğitim

Katılımcılar taslak planın son derece kapsamlı olduğunu ve İHM’lerin ihtiyaçlarına cevap verdiğini düşünmektedir. Ayrıca, TBB ve baroları İHM’lere yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri açısından yönlendirecek ve söz konusu belgeyi geliştirecek somut önerilerde bulunmuşlardır.

Ankara 09-10 Mayıs 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page