Geri

Aile Adaletine İlişkin E-Kütüphane Erişime Açıldı

Ankara 8 Eylül 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Aile Adaletine İlişkin E-Kütüphane Erişime Açıldı

Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından ortaklaşa yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, aile adaleti ve aile hukuku yargılaması alanındaki temel Türk mevzuatı ile Avrupa Konseyinin arkaplan belgeleri İngilizceye ve Türkçeye çevrilerek e-kütüphanede yayımlandı: https://www.coe.int/tr/web/ankara/joint-project-on-improving-the-effectiveness-of-family-courts-better-protection-of-the-rights-of-family-members

Çevrilen belgeler Bakanlar Komitesi Kararları, Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi - Aile Hukuku Uzmanları Komitesi Çalışmaları ve Mevzuat başlıkları altında Türkçe olarak bulunabilir.

Mevzuat başlığı altında, aile hukuku ve aile mahkemeleri yargılamalarına dair temel metinlere yer verildi. İlgili mevzuat çevirilerinde ise, daha önce yapılmış resmi veya gayri resmi çeviriler de gözden geçirilerek yayımlandı.

Bakanlar Komitesi Kararları başlığı altında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin velayet, boşanma, nafaka, çocuklar ve diğer ilgili konular hakkında verdiği tavsiye kararlar ve ilke kararları bulunabilir.

Avrupa Konseyinin Aile Hukuku Alanındaki Hukuki Belgelerine Dair Bir Değerlendirme İçeren, Aile Hukuku Uzmanları Komitesine Sunulan Rapor ise Avrupa Konseyinin aile hukuku alanındaki mevcut sözleşmelerini, tavsiye kararlarını ve düzenlemelerini, toplumun güncel ihtiyaçlarına uygun olup olmadıkları ve Avrupa Konseyi standartlarını temsil edip etmedikleri bakımından inceleyerek değerlendirmektedir. Ayrıca, Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi ve Aile Hukuku Uzmanlar Komitesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin faydalı bir biçimde/en iyi şekilde uygulanmasına katkıda bulunabileceği alanları belirlemek amacıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aile hukuku alanındaki içtihadını incelemekte ve Avrupa Konseyinin ve özellikle Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesinin, AK üye devletlerinde aile hukukuyla ilgili yasal belgelerin izlenmesini nasıl sağlayabilecekleri konusunda önerilerde bulunmaktadır. Konsey tarafından gelecekte aile hukuku alanında yapılacak çalışmaların hangi yönde ilerleyebileceği veya ilerlemesi gerektiğine dair tavsiyelerde bulunması açısından oldukça önemli bir çalışmadır.

 

Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Proje, Avrupa Konseyi tarafından Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte AB ile ortak olarak finanse edilerek 33 aylık bir süre boyunca yürütülecek ve 19 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. Projenin uygulama süresi boyunca e-kütüphane de düzenli aralıklarla güncellenecektir.