Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Swedish

Introduktion

På initiativ av Europarådet har ungdomar från olika europeiska länder utarbetat denna europeiska stadga för demokratiska skolor utan våld som baserar sig på de fundamentala värderingar och principer som är gemensamma för alla européer, särskilt de värderingar och principer som ingår i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter.

Denna grupp av ungdomar rekommenderar att alla skolor tar denna stadga under allvarligt övervägande, som en modell för att främja demokratisk bildning utan våld över hela Europa.

Tagande i beaktande de olika förhållandena angående utbildning i de olika europeiska länderna, kan denna stadga antingen bli antagen som sådan eller anpassad och vidare förstärkt av skolsamfundet i enlighet med det ovannämnda, samtidigt som dess anda och de allmänna principerna bevaras.

[Ett promemoria med förklaringar kompletterar denna stadga genom att ge exempel och förklaringar i syfte att underlätta dess förverkligande.]

Europeisk stadga för demokratiska skolor utan våld

1. Alla medlemmar av skolsamfundet har rätt till en trygg och fridfull skola. Alla har ansvaret att medverka i uppbyggandet av en positiv och inspirerande miljö för inlärning och personlig utveckling.

2. Var och en har rätt till att bli jämlikt behandlad och respekterad oberoende av personliga olikheter. Alla har friheten att uttrycka sig utan att riskera att bli diskriminerad eller undertryckt.

3. Skolsamfundet försäkrar att alla är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

4. Varje demokratisk skola har ett demokratiskt tillsatt beslutsfattande organ bestående av representanter för eleverna, lärarna, föräldrarna, och andra andra medlemmar av skolsamfundet när det är lämpligt. Alla medlemmar i organet har rösträtt.

5. I en demokratisk skola är konflikter lösta på ett icke-våldsamt och konstruktivt sätt i samarbete med alla medlemmar av skolsamfundet. Varje skola har personal och elever som är utbildade i att lösa konflikter genom rådgivning och medling.

6. Varje fall av våld utreds och tas itu med snarast och uppföljs vare sig det är elever eller andra medlemmar av skolsamfundet som är inblandade.

7. Skolan är en del av den lokala gemenskapen. Samarbete och informationsutbyte på lokal nivå är väsentligt för förebyggande och lösande av problem.