Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Macedonian

Европската Повелба за демократски
училишта без насилство

Стразбур, 16 јули 2004 година
Вовед кон Повелбата

На иницијатива на Советот на Европа, младите луѓе од цела Европа ја подготвија Европската Повелба за демократски училишта без насилство врз база на фундаменталните вредности и принципи кои ги делат сите Европјани, посебно оние загарантирани во Конвенцијата за човекови права и фундаменталните слободи на Советот на Европа.

Оваа група на млади луѓе препорачува училиштата од цела Европа сериозно да размислат околу употребата на оваа Повелба како модел со кој ќе се унапреди целта на демократските училишта без насилство.

Имајќи ги во предвид разликите во европските образовни системи, Повелбата може да биде усвоена во нејзината сегашна форма или може да биде прилагодена и понатаму зајакната од различните училишни заедници, зачувувајќи го нејзиниот дух и генералните принципи.

Повелбата ќе биде придружена со Меморандум на објаснување, обезбедувајќи примери и објаснувања со цел да се олесни нејзината имплементација.

ЕВРОПСКА ПОВЕЛБА ЗА ДЕМОКРАТСКИ УЧИЛИШТА
БЕЗ НАСИЛСТВО

1. Сите членови на училишната заедница имаат право на безбедно и мирно училиште. Секој има обврска да даде придонес кон создавањето на позитивна и инспиративна средина за учење и за личен развој.

2. Секој има право на еднаков третман и да биде почитуван, без разлика на личните разлики. Секој ужива слобода на изразување без да биде изложен на доскриминација или репресија.

3. Училишната заедница ќе обезбеди секој да биде свесен за своите права и обврски.

4. Секое демократско училиште има демократски избрано тело кое донесува одлуки кое е составено од ученици, професори, родители и други членови на училишната заедница онаму каде тоа е соодветно. Сите членови на
ова тело имаат право на глас.

5. Во демократското училиште, конфликтите се разрешуваат на ненасилен и конструктивен пат во партнерство со сите членови на училишната заедница. Секое училиште има персонал и учелници обучени да спречат или решат конфликти преку советување и посредување.

6. Секој случај на насилство ќе биде испитан и решен брзо и проследен без разлика дали учениците или било кој друг член на училишната заедница е вклучен во случајот.

7. Училиштето е дел од локалната заедница. Соработката и размената на информации со локалните партнери се основа за спречување и решавање на проблемите.