Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Bulgarian

УВОД

По инициатива на Съвета на Европа млади хора от различни европейски държави изготвиха тази Харта за Демократични Училища без Насилие на базата на основопологащите ценности и принципи, възприети от всички европейци, и в частност тези, включени в Европейската конвенция за правата на човека и основни свободи.

Тази група от млади хора препоръчва всички училища да вземат под внимание и приемат тази Харта като модел за по-нататъшно развитие на каузата за демократично образование без насилие в цяла Европа.

Имайки предвид различното състояние/ниво на образователната система в европейските държави, Хартата може да бъде или приета в този си вид или съответно адаптирана и доразвита от училищните общности в зависимост от спецификите в развитието на различните държави, запазвайки нейния дух и водещи принципи.

Харта за Демократични Училища без Насилие

1. Всички членове на училищната общност имат право на училище в което безопастността и сигурността са приоритети. Всеки член на общността е отговорен да съдейства и спомага за създаването на положителна и окуражаваща среда за пълноценно учение и личностно развитие.

2. Всеки член на общността има право на равнопоставеност и уважение независимо от индивидуалните различия.

3. Училищната общност трябва да гарантира, че всеки спазва и се придържа към своите права и отговорности.

4. Всяко демократично училище има избран по демократичен път орган,
който взема решения и е съставен от представители на учениците, учителите и родителите, както и други членове на училищната общност, ако е необходимо. Всички членове на този огран имат право на глас.

5. Във всяко демократично училище конфликтите от всякакво естество
се разрешават по мирен и контруктивен път в партньорство с всички членове на училищната общност. Всяко училище има обучени персонал и ученици, чиято основна цел е да предотвратяват и разрешават конфликти чрез съветване и посредничество.

6. Всяка проява на насилие се разследва и се урежда веднага като се
вземат предвид причините и последиците от даденото действие независимо дали учениците, или които и да са членове на училищната общност, са въвлечени в него.

7. Училището е част от местната общност. Съдействието и обмяната на
опит и информация с местни институции са от изключително значение за предотвратяването и разрешаването на проблемите.