Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Szczyt Szefów Państw i Rządów – 2005
 

DRUGI SZCZYT SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW RADY EUROPY (Strasburg, 10-11 października 1997)

Deklaracja Końcowa

My, Szefowie Państw i Rządów państw członkowskich Rady Europy, zgromadzeni w Strasburgu 10 i 11 października 1997 r. podczas Drugiego Szczytu naszej Organizacji,

Przekonani, że głębokie zmiany w Europie i duże wyzwania postawione naszym społeczeństwom wymagają wzmożonej współpracy między wszystkimi demokracjami europejskimi,

Zachęceni znacznym rozszerzeniem się naszej Organizacji, która stworzyła podstawę dla powiększenia przestrzeni demokratycznego bezpieczeństwa na naszym kontynencie,

Dokonawszy przeglądu rozwoju wydarzeń, które nastąpiły po naszym Pierwszym Szczycie w Wiedniu, w 1993 r., jak również po wprowadzeniu w życie decyzji dotyczących stworzenia jednolitego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ochrony mniejszości narodowych oraz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją,

Witając z zadowoleniem osiągnięcia Rady Europy w przygotowaniu państw kandydujących do członkostwa i zapewnieniu im pełnej integracji w poszerzonej rodzinie europejskiej, jak również podkreślając wkład we wspieraniu demokratycznego rozwoju państw członkowskich ze strony Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych,

- uroczyście potwierdzamy nasze przywiązanie do podstawowych zasad Rady Europy – demokracji pluralistycznej, poszanowania praw człowieka, rządów prawa, jak również podtrzymujemy zobowiązanie naszych rządów do pełnego stosowania się do wymagań i odpowiedzialności wypływających z przynależności do naszej Organizacji,

- podkreślamy podstawową rolę Rady Europy w tworzeniu norm w dziedzinie praw człowieka, jak również jej udział w rozwoju prawa międzynarodowego, poprzez konwencje europejskie i potwierdzamy naszą determinację, by te normy i konwencje były w pełni wdrażane – szczególnie poprzez umacnianie programów współpracy dla konsolidacji demokracji w Europie,

- potwierdzamy, że naszym celem jest osiągnięcie pełniejszej jedności między naszymi państwami członkowskimi i stworzenie społeczeństwa europejskiego bardziej wolnego, bardziej tolerancyjnego i bardziej sprawiedliwego, opartego na wspólnych wartościach, takich jak wolność wypowiedzi i informacji, różnorodność kulturowa i poszanowanie godności każdego człowieka,

- postanawiamy zatem nadać nowy rozmach działaniom Rady Europy, których celem jest wspieranie wysiłków państw członkowskich w stawianiu czoła zmianom społecznym u progu nowego wieku,

- wyrażamy pełne poparcie dla Rady Europy w umacnianiu jej wkładu w tworzenie spójności, stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Przyjmujemy z zadowoleniem rozwój jej współpracy z innymi organizacjami europejskimi i transatlantyckimi, a w szczególności z Unią Europejską i z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,

i na tej podstawie oświadczamy:

Przekonani, że promowanie praw człowieka i wzmocnienie demokracji pluralistycznej przyczyniają się do stabilności w Europie:

- postanawiamy wzmocnić ochronę praw człowieka bacząc, by nasze instytucje były w stanie zapewnić skuteczną ochronę praw jednostki w całej Europie,

- apelujemy o powszechne zniesienie kary śmierci, a zanim to nastąpi nalegamy, aby utrzymać istniejące moratoria na wykonywanie wyroków śmierci w Europie,

- wyrażamy naszą zdecydowaną wolę wzmocnienia środków zapobiegania oraz zwalczania tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania bądź karania,

- wzywamy do wzmożenia walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją,

- podkreślamy wagę bardziej zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego oraz apelujemy o kontynuację działań na rzecz osiągnięcia prawdziwej równości szans mężczyzn i kobiet,

- wyrażamy naszą determinację zacieśniania współpracy w dziedzinie ochrony wszystkich osób należących do mniejszości narodowych,

- potwierdzamy podstawową rolę instytucji demokracji lokalnej w zachowaniu stabilności europejskiej,

- postanawiamy nadal aktywnie wspierać rozwój demokratyzacji we wszystkich państwach członkowskich oraz zwiększyć nasze wysiłki w rozszerzaniu obszaru wspólnych standardów prawnych w Europie;

Uznając, że spójność społeczna stanowi jedną z podstawowych potrzeb rozszerzonej Europy i że zadanie to należy kontynuować, jako konieczne dopełnienie w popieraniu praw i godności człowieka:

- postanawiamy popierać i w pełni wykorzystywać instrumenty, na które powołują się i z których korzystają państwa i partnerzy społeczni, w szczególności Europejską Kartę Społeczną w dziedzinie prawa i Fundusz Rozwoju Społecznego w dziedzinie finansowej,

- wyrażamy zgodę na dokonanie przeglądu naszego ustawodawstwa dotyczącego spraw społecznych w celu przeciwdziałania wszelkim formom wykluczania i zapewnienia lepszej ochrony najsłabszym członkom społeczeństwa,

- podkreślamy znaczenie utrzymania wspólnego, wyważonego, opartego na międzynarodowej solidarności, podejścia do problemu uchodźców i osób ubiegających się o azyl i przypominamy państwom, z których uchodźcy pochodzą, o obowiązku ich readmisji, zgodnie z prawem międzynarodowym,

- przypominamy o ochronie przysługującej ofiarom konfliktów, jak również o znaczeniu poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i znajomości jego zasad na szczeblu krajowym, a szczególnie w siłach zbrojnych i policji,

- potwierdzamy naszą zdecydowaną wolę ochrony praw legalnie przebywających pracowników migrujących oraz ułatwianie ich integracji ze społeczeństwami, w których żyją;

Podzielając zaniepokojenie obywateli wywołane nowym rozmiarem zagrożeń dla ich bezpieczeństwa oraz zagrożeniem dla demokracji wynikającym z tejże sytuacji:

- ponownie wyrażamy nasze potępienie terroryzmu i naszą gotowość do użycia wszystkich istniejących środków do zwalczania jego przejawów, przy poszanowaniu praworządności i praw człowieka,

- postanawiamy poszukiwać wspólnych odpowiedzi na wyzwania wynikające ze wzrostu korupcji, przestępczości zorganizowanej oraz handlu narkotykami w całej Europie,

- postanawiamy pogłębić naszą współpracę w celu wzmocnienia ochrony prawnej dzieci,

- potwierdzamy naszą zdecydowaną wolę zwalczania przemocy względem kobiet oraz wszelkich form wykorzystywania seksualnego kobiet,

- popieramy działania Rady Europy oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych, mających na celu poprawę jakości życia na obszarach nieuprzywilejowanych: zurbanizowanych i uprzemysłowionych;

Świadomi edukacyjnego i kulturalnego wymiaru głównych wyzwań, wobec których Europa stanie w przyszłości, jak również istotnej roli kultury i edukacji w zwiększaniu wzajemnego zrozumienia i zaufania pomiędzy naszymi narodami:

- wyrażamy pragnienie rozwoju demokratycznej edukacji obywatelskiej, opartej na prawach i obowiązkach obywateli oraz uczestnictwie młodzieży w społeczeństwie obywatelskim,

- ponownie podkreślamy wagę, jaką przywiązujemy do ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozbudzania świadomości jego wartości,

- postanawiamy poszukiwać wspólnych odpowiedzi na wyzwania wynikające z rozwoju nowych technologii informatycznych, w oparciu o standardy i wartości Rady Europy, z zapewnieniem stosownej równowagi pomiędzy prawem do informacji, a poszanowaniem życia prywatnego,

- uznajemy rolę sportu w rozwoju integracji społecznej, szczególnie wśród młodzieży,

- popieramy działanie na rzecz zrozumienia między obywatelami Północy i Południa, podejmowane szczególnie poprzez informację i wychowanie obywatelskie młodzieży, jak również poprzez działalność mającą na celu szerzenie wzajemnego poszanowania i solidarności między narodami.

* * *

Mając na uwadze potrzebę ponownego zdefiniowania naszych priorytetów i dostosowania zadań naszej Organizacji do nowego kontekstu europejskiego, opracowaliśmy Plan Działania. Dokument ten, załączony do niniejszej Deklaracji, ma na celu określenie głównych zadań Rady Europy na nadchodzące lata, a szczególnie w okresie poprzedzającym Jubileusz pięćdziesięciolecia jej powstania.

04.2005