Szczyt Szefów Państw i Rządów – 2005
 

DRUGI SZCZYT SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW RADY EUROPY (Strasburg, 10-11 październik 1997)

Plan Działania

Szefowie Państw i Rządów, zebrani w Strasburgu w dniach 10-11 października, nakreślili Plan Działania dla wzmocnienia stabilności demokratycznej w państwach członkowskich, odpowiednio definiując cztery główne dziedziny, w których natychmiastowy postęp i środki praktyczne są możliwe, razem z piątą dziedziną dotyczącą reform strukturalnych.

I. Demokracja i Prawa Człowieka

1. Pojedynczy Trybunał Praw Człowieka: Szefowie Państw i Rządów witają z radością ratyfikację Protokołu numer 11 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przez wszystkie strony tej umowy, dzięki czemu będzie teraz można powołać nowy, pojedynczy Trybunał Praw Człowieka i zlecić Komitetowi Ministrów podjęcie kroków niezbędnych dla funkcjonowania nowego Trybunału od 1 listopada 1998 roku.

2. Komisarz do Praw Człowieka: Szefowie Państw i Rządów witają z radością propozycję stworzenia urzędu Komisarza do Praw Człowieka, dla szerzenia poszanowania praw człowieka w państwach członkowskich i polecają Komitetowi Ministrów przestudiowanie praktycznej strony urzeczywistnienia tej propozycji, przy pełnym uwzględnieniu kompetencji pojedynczego Trybunału.

3. Przystosowanie się państw członkowskich do swoich zobowiązań: Szefowie Państw i Rządów postanawiają upewnić się, że zobowiązania przyjęte przez państwa członkowskie są rzeczywiście respektowane, na podstawie poufnego, konstruktywnego dialogu bez dyskryminacji, prowadzonego w ramach Komitetu Ministrów i biorącego pod uwagę procedury monitoringowe Zgromadzenia Parlamentarnego; potwierdzają swoją determinację bliskiej współpracy dla rozstrzygnięcia problemów stojących przed państwami członkowskimi i uważają, że ten proces monitoringowy winien być wspierany, jeśli zajdzie taka potrzeba, praktyczną pomocą ze strony Rady Europy.

4. Zakaz klonowania istot ludzkich: Szefowie Państw i Rządów angażują się zakazać każde zastosowanie technik klonowania, mających na celu wytworzenie genetycznie identycznych istot ludzkich i zlecają w tym celu Komitetowi Ministrów przyjęcie dodatkowego protokołu do Konwencji Praw Człowieka i Biomedycyny z Oviedo w jak najkrótszym terminie.

5. Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji: Szefowie Państw i Rządów przyjmują z uznaniem działania podjęte w tej dziedzinie przez Radę Europy od czasu Szczytu Wiedeńskiego i postanawiają wzmożyć, w tym celu, działalność Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, równocześnie podkreślając ważność bliskiej współpracy z Unią Europejską.

6. Ochrona mniejszości narodowych: Szefowie Państw i Rządów, biorąc pod uwagę nadchodzące wejście w życie Konwencji Ramowej dla Ochrony Mniejszości Narodowych, postanawiają uzupełnić normującą działalność Rady Europy w tej dziedzinie poprzez inicjatywy praktyczne, takie jak środki zaufania i wzmożona współpraca, obejmująca rządy i społeczeństwo obywatelskie.

II. Spójność Socjalna

1. Popieranie praw socjalnych: Szefowie Państw i Rządów angażują się popierać normy socjalne, ujęte w Socjalnej Karcie i w innych tekstach Rady Europy, i przywołują do jak najszerszego stosowania tychże tekstów; postanawiają udoskonalić wymianę dobrych praktyk i informacji pomiędzy państwami członkowskimi i nasilić swoją współpracę w tej dziedzinie.

2. Nowa strategia dla spójności socjalnej: Szefowie Państw i Rządów polecają Komitetowi Ministrów zdefiniowanie strategii socjalnej, odpowiadającej obecnym wyzwaniom społeczeństwa i zastosowanie odpowiednich reform strukturalnych wewnątrz Rady Europy, łącznie z założeniem jednostki wyspecjalizowanej w śledzeniu, porównywaniu i traktowaniu kwestii związanych ze spójnością socjalną.

3. Program dla dzieci: Szefowie Państw i Rządów zachęcają do przyjęcia programu dla promowania interesów dzieci w partnerstwie z zainteresowanymi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi.

4. Fundusz Rozwoju Socjalnego: Szefowie Państw i Rządów postanawiają wzmocnić działalność Funduszu Rozwoju Socjalnego, proponują mu aktywne uczestnictwo w działaniach Rady Europy na rzecz spójności socjalnej, i nalegają na powiększenie jego wysiłków inwestycyjnych w dziedzinie socjalnej oraz tworzeniu miejsc pracy.

III. Bezpieczeństwo Obywateli

1. Zwalczanie terroryzmu: Szefowie Państw i Rządów nawołują do przyjęcia dodatkowych środków do zapobiegania terroryzmowi i do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi prawa międzynarodowego, łącznie z międzynarodowymi normami praw człowieka i w świetle rekomendacji przyjętych podczas konferencji ministerialnej, na temat terroryzmu w Paryżu 30 lipca 1996 r.; notują z zainteresowaniem zwołanie nadchodzącej konferencji parlamentarnej dla przeanalizowania zjawiska terroryzmu w demokratycznym społeczeństwie.

2. Zwalczanie korupcji i zorganizowanej przestępczości: w celu popierania współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zwalczaniu korupcji, łącznie z jej powiązaniem ze zorganizowaną przestępczością i praniem brudnych pieniędzy, Szefowie Państw i Rządów zlecają Komitetowi Ministrów:

- przyjęcie, do końca roku, głównych zasad w zastosowaniu przygotowania ustawodawstwa i praktyk krajowych;

- zapewnienie szybkiego zakończenia międzynarodowych dokumentów prawnych dotyczących Programu Działania przeciwko Korupcji, opracowanego przez Radę Europy;

- bezzwłoczne założenie odpowiedniego i sprawnego mechanizmu kontroli zastosowania tychże przewodnich zasad i wdrożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Apelują do wszystkich Państw o ratyfikację Konwencji dotyczącej prania brudnych pieniędzy, tropienia, zajmowania i konfiskaty dochodów z przestępczości.

3. Walka z narkomanią: Szefowie Państw i Rządów postanawiają wzmożyć swoją współpracę poprzez Grupę Pompidou, dla rozwiązania problemów związanych z zażywaniem i handlem narkotykami; notują i aprobują nowy program działania tej Grupy i z radością witają przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie nadużyciom narkotykami wśród młodych ludzi i ułatwienie reintegracji w społeczeństwie dotkniętym narkomanią.

4. Ochrona dzieci: Szefowie Państw i Rządów postanawiają przeprowadzić przegląd ustawodawstwa narodowego w celu zapewnienia wspólnych norm ochrony dzieci traktowanych w sposób nieludzki lub na to narażonych; zgadzają się rozszerzyć swoją współpracę, wewnątrz Rady Europy, w celu zapobiegania wszelkim formom wyzyskiwania dzieci, między innymi poprzez produkcję, sprzedaż, kolportowanie i posiadanie materiałów pornograficznych związanych z dziećmi.

IV. Wartości Demokratyczne i Różnorodność Kulturowa

1. Oświata w duchu demokratycznego obywatelstwa: Szefowie Państw i Rządów postanawiają podjąć inicjatywę oświaty w duchu demokratycznego obywatelstwa, w celu tworzenia świadomości obywatelskiej, dotyczącej ich praw i obowiązków w społeczeństwie demokratycznym, dynamizowania istniejących sieci, i łącznie z nowym programem wymiany dla młodzieży.

2. Podniesienie wartości europejskiego dziedzictwa: Szefowie Państw i Rządów postanawiają zapoczątkować w roku 1999 kampanię pod hasłem "Europa, wspólne dziedzictwo", dla poszanowania różnorodności kulturowej, na podstawie istniejących lub przyszłych partnerstw pomiędzy rządami, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, a przemysłem.

3. Nowe technologie informatyczne: Szefowie Państw i Rządów postanawiają opracować politykę europejską dla zastosowania nowych technologii informatycznych, w celu zapewnienia poszanowania dla praw człowieka i różnorodności kulturowej, piastowania wolności słowa i informacji i maksymalnego podnoszenia potencjału edukacyjnego i kulturowego tych technologii; zapraszają Radę Europy do uzgodnienia, pod tym względem, odpowiednich partnerskich umów.

V. Struktury i Metody Robocze

1. Reforma strukturalna: Szefowie Państw i Rządów, z myślą o pięćdziesiątej rocznicy Rady Europy w 1999 roku, zlecają Komitetowi Ministrów wdrożenie reform strukturalnych, koniecznych dla przystosowania organizacji do swoich nowych zadań i rozszerzonego członkowstwa oraz dla udoskonalenia swoich procedur decyzyjnych.

2. Wdrożenie Planu Działania: Szefowie Państw i Rządów zlecają Komitetowi Ministrów podejmowanie odpowiednich kroków dla zapewnienia szybkiego wdrożenia niniejszego Planu Działania przez poszczególne jednostki Rady Europy, w ścisłej współpracy z innymi organizacjami europejskimi i międzynarodowymi.

04.2005