Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Szczyt Szefów Państw i Rządów – 2005
 

DRUGI SZCZYT SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW RADY EUROPY (Strasburg, 10-11 październik 1997)

Plan Działania

Szefowie Państw i Rządów, zebrani w Strasburgu w dniach 10-11 października, nakreślili Plan Działania dla wzmocnienia stabilności demokratycznej w państwach członkowskich, odpowiednio definiując cztery główne dziedziny, w których natychmiastowy postęp i środki praktyczne są możliwe, razem z piątą dziedziną dotyczącą reform strukturalnych.

I. Demokracja i Prawa Człowieka

1. Pojedynczy Trybunał Praw Człowieka: Szefowie Państw i Rządów witają z radością ratyfikację Protokołu numer 11 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przez wszystkie strony tej umowy, dzięki czemu będzie teraz można powołać nowy, pojedynczy Trybunał Praw Człowieka i zlecić Komitetowi Ministrów podjęcie kroków niezbędnych dla funkcjonowania nowego Trybunału od 1 listopada 1998 roku.

2. Komisarz do Praw Człowieka: Szefowie Państw i Rządów witają z radością propozycję stworzenia urzędu Komisarza do Praw Człowieka, dla szerzenia poszanowania praw człowieka w państwach członkowskich i polecają Komitetowi Ministrów przestudiowanie praktycznej strony urzeczywistnienia tej propozycji, przy pełnym uwzględnieniu kompetencji pojedynczego Trybunału.

3. Przystosowanie się państw członkowskich do swoich zobowiązań: Szefowie Państw i Rządów postanawiają upewnić się, że zobowiązania przyjęte przez państwa członkowskie są rzeczywiście respektowane, na podstawie poufnego, konstruktywnego dialogu bez dyskryminacji, prowadzonego w ramach Komitetu Ministrów i biorącego pod uwagę procedury monitoringowe Zgromadzenia Parlamentarnego; potwierdzają swoją determinację bliskiej współpracy dla rozstrzygnięcia problemów stojących przed państwami członkowskimi i uważają, że ten proces monitoringowy winien być wspierany, jeśli zajdzie taka potrzeba, praktyczną pomocą ze strony Rady Europy.

4. Zakaz klonowania istot ludzkich: Szefowie Państw i Rządów angażują się zakazać każde zastosowanie technik klonowania, mających na celu wytworzenie genetycznie identycznych istot ludzkich i zlecają w tym celu Komitetowi Ministrów przyjęcie dodatkowego protokołu do Konwencji Praw Człowieka i Biomedycyny z Oviedo w jak najkrótszym terminie.

5. Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji: Szefowie Państw i Rządów przyjmują z uznaniem działania podjęte w tej dziedzinie przez Radę Europy od czasu Szczytu Wiedeńskiego i postanawiają wzmożyć, w tym celu, działalność Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, równocześnie podkreślając ważność bliskiej współpracy z Unią Europejską.

6. Ochrona mniejszości narodowych: Szefowie Państw i Rządów, biorąc pod uwagę nadchodzące wejście w życie Konwencji Ramowej dla Ochrony Mniejszości Narodowych, postanawiają uzupełnić normującą działalność Rady Europy w tej dziedzinie poprzez inicjatywy praktyczne, takie jak środki zaufania i wzmożona współpraca, obejmująca rządy i społeczeństwo obywatelskie.

II. Spójność Socjalna

1. Popieranie praw socjalnych: Szefowie Państw i Rządów angażują się popierać normy socjalne, ujęte w Socjalnej Karcie i w innych tekstach Rady Europy, i przywołują do jak najszerszego stosowania tychże tekstów; postanawiają udoskonalić wymianę dobrych praktyk i informacji pomiędzy państwami członkowskimi i nasilić swoją współpracę w tej dziedzinie.

2. Nowa strategia dla spójności socjalnej: Szefowie Państw i Rządów polecają Komitetowi Ministrów zdefiniowanie strategii socjalnej, odpowiadającej obecnym wyzwaniom społeczeństwa i zastosowanie odpowiednich reform strukturalnych wewnątrz Rady Europy, łącznie z założeniem jednostki wyspecjalizowanej w śledzeniu, porównywaniu i traktowaniu kwestii związanych ze spójnością socjalną.

3. Program dla dzieci: Szefowie Państw i Rządów zachęcają do przyjęcia programu dla promowania interesów dzieci w partnerstwie z zainteresowanymi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi.

4. Fundusz Rozwoju Socjalnego: Szefowie Państw i Rządów postanawiają wzmocnić działalność Funduszu Rozwoju Socjalnego, proponują mu aktywne uczestnictwo w działaniach Rady Europy na rzecz spójności socjalnej, i nalegają na powiększenie jego wysiłków inwestycyjnych w dziedzinie socjalnej oraz tworzeniu miejsc pracy.

III. Bezpieczeństwo Obywateli

1. Zwalczanie terroryzmu: Szefowie Państw i Rządów nawołują do przyjęcia dodatkowych środków do zapobiegania terroryzmowi i do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi prawa międzynarodowego, łącznie z międzynarodowymi normami praw człowieka i w świetle rekomendacji przyjętych podczas konferencji ministerialnej, na temat terroryzmu w Paryżu 30 lipca 1996 r.; notują z zainteresowaniem zwołanie nadchodzącej konferencji parlamentarnej dla przeanalizowania zjawiska terroryzmu w demokratycznym społeczeństwie.

2. Zwalczanie korupcji i zorganizowanej przestępczości: w celu popierania współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zwalczaniu korupcji, łącznie z jej powiązaniem ze zorganizowaną przestępczością i praniem brudnych pieniędzy, Szefowie Państw i Rządów zlecają Komitetowi Ministrów:

- przyjęcie, do końca roku, głównych zasad w zastosowaniu przygotowania ustawodawstwa i praktyk krajowych;

- zapewnienie szybkiego zakończenia międzynarodowych dokumentów prawnych dotyczących Programu Działania przeciwko Korupcji, opracowanego przez Radę Europy;

- bezzwłoczne założenie odpowiedniego i sprawnego mechanizmu kontroli zastosowania tychże przewodnich zasad i wdrożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Apelują do wszystkich Państw o ratyfikację Konwencji dotyczącej prania brudnych pieniędzy, tropienia, zajmowania i konfiskaty dochodów z przestępczości.

3. Walka z narkomanią: Szefowie Państw i Rządów postanawiają wzmożyć swoją współpracę poprzez Grupę Pompidou, dla rozwiązania problemów związanych z zażywaniem i handlem narkotykami; notują i aprobują nowy program działania tej Grupy i z radością witają przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie nadużyciom narkotykami wśród młodych ludzi i ułatwienie reintegracji w społeczeństwie dotkniętym narkomanią.

4. Ochrona dzieci: Szefowie Państw i Rządów postanawiają przeprowadzić przegląd ustawodawstwa narodowego w celu zapewnienia wspólnych norm ochrony dzieci traktowanych w sposób nieludzki lub na to narażonych; zgadzają się rozszerzyć swoją współpracę, wewnątrz Rady Europy, w celu zapobiegania wszelkim formom wyzyskiwania dzieci, między innymi poprzez produkcję, sprzedaż, kolportowanie i posiadanie materiałów pornograficznych związanych z dziećmi.

IV. Wartości Demokratyczne i Różnorodność Kulturowa

1. Oświata w duchu demokratycznego obywatelstwa: Szefowie Państw i Rządów postanawiają podjąć inicjatywę oświaty w duchu demokratycznego obywatelstwa, w celu tworzenia świadomości obywatelskiej, dotyczącej ich praw i obowiązków w społeczeństwie demokratycznym, dynamizowania istniejących sieci, i łącznie z nowym programem wymiany dla młodzieży.

2. Podniesienie wartości europejskiego dziedzictwa: Szefowie Państw i Rządów postanawiają zapoczątkować w roku 1999 kampanię pod hasłem "Europa, wspólne dziedzictwo", dla poszanowania różnorodności kulturowej, na podstawie istniejących lub przyszłych partnerstw pomiędzy rządami, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, a przemysłem.

3. Nowe technologie informatyczne: Szefowie Państw i Rządów postanawiają opracować politykę europejską dla zastosowania nowych technologii informatycznych, w celu zapewnienia poszanowania dla praw człowieka i różnorodności kulturowej, piastowania wolności słowa i informacji i maksymalnego podnoszenia potencjału edukacyjnego i kulturowego tych technologii; zapraszają Radę Europy do uzgodnienia, pod tym względem, odpowiednich partnerskich umów.

V. Struktury i Metody Robocze

1. Reforma strukturalna: Szefowie Państw i Rządów, z myślą o pięćdziesiątej rocznicy Rady Europy w 1999 roku, zlecają Komitetowi Ministrów wdrożenie reform strukturalnych, koniecznych dla przystosowania organizacji do swoich nowych zadań i rozszerzonego członkowstwa oraz dla udoskonalenia swoich procedur decyzyjnych.

2. Wdrożenie Planu Działania: Szefowie Państw i Rządów zlecają Komitetowi Ministrów podejmowanie odpowiednich kroków dla zapewnienia szybkiego wdrożenia niniejszego Planu Działania przez poszczególne jednostki Rady Europy, w ścisłej współpracy z innymi organizacjami europejskimi i międzynarodowymi.

04.2005