Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-

DEKLARACJA KOŃCOWA

2. EUROPEJSKI SZCZYT MŁODZIEŻY (Warszawa, 15 – 16 maja 2005 r.)

My, uczestnicy 2. Europejskiego Szczytu Młodzieży, zebrani jako reprezentanci organizacji i sieci młodzieży z państw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej, pozdrawiamy 3. Szczyt Szefów Państw i Rządów Rady Europy. Korzystamy jednocześnie z tej okoliczności dla złożenia następującej Deklaracji.

Uznajemy kluczową rolę, jaką w europejskiej architekturze pełni Rada Europy, budując i wspierając Europę bez linii podziałów, opartą na wspólnych wartościach praw człowieka, demokracji i państwa prawa.

Przywołujemy Deklarację Końcową 1. Szczytu Szefów Państw i Rządów Rady Europy, który odbył się w 1993 roku, wyrażającą przekonanie, że udział ludzi młodych ma zasadnicze znaczenie dla budowania spójnej, lecz różnorodnej Europy.

Pragniemy podkreślić znaczący wkład europejskiej kampanii młodzieży „Różni, lecz równi” w działalność Rady Europy w sferze praw człowieka oraz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją.

Podkreślamy dokonania sektora młodzieży Rady Europy w postaci wdrażania jej priorytetów w dziedzinie partycypacji i demokracji obywatelskiej, wychowania w duchu praw człowieka, spójności społecznej, dialogu międzykulturowego i pokoju, rozwoju polityki na rzecz młodzieży oraz badań. Pragniemy podkreślić pozytywne wyniki pracy Europejskich Centrów Młodzieży oraz Europejskiego Funduszu Młodzieży w realizacji wymienionych priorytetów.

Popieramy wyniki przedsięwzięcia Europa, Młodzież i Globalizacja, które zachęciło młodych ludzi do promowania światowej solidarności. Zwracamy się do Rady Europy, aby nie traktować młodzieży jako komplementarnej w tego typu działaniach, lecz jako kluczowy podmiot w globalnych strategiach Rady.

Wyrażamy zadowolenie z działalności Rady Europy w zakresie promowania różnorodności, jako kamienia węgielnego w budowaniu jedności Europy.

Dziś, pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych dla umocnienia praw człowieka i demokracji w Europie, zapewnienie pokoju i tworzenie spójności społecznej opartej na różnorodności, są głównym wyzwaniem stanowiąc bardziej niż kiedykolwiek rację bytu Rady Europy oraz uzasadniając potrzebę szerszego angażowania ludzi młodych.

Zwracamy się tym samym do Szefów Państw i Rządów, by uznali kluczową rolę Rady Europy w europejskiej architekturze, zarówno w zakresie wspierania i zachowania demokracji, jak i wdrażania zasady „Różni, lecz równi”, jako podstawy współdzielonych przez nas wartości, oraz by uznali i wspierali rolę młodych ludzi i ich organizacji, jako wiodących uczestników europejskiej konstrukcji.

W szczególności zaś, zwracamy się do nich, by uznali, iż udział młodzieży stanowi zasadniczy czynnik wspierający demokrację i gwarantujący jej funkcjonowanie. Oznacza to w szczególności, iż należy:

- uznać, iż „Uczestniczyć i być obywatelem aktywnym, to znaczy mieć prawo, środki, miejsce, możliwość i jeśli to konieczne, wsparcie wymagane w uczestnictwie w decyzjach, wpływać na nie i angażować się w akcje i działalność, w sposób przyczyniający się do ustanowienia lepszego społeczeństwa” 1;

- wdrożyć znowelizowaną europejską kartę uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym;

- zbadać możliwość opracowania konwencji dotyczącej polityk na rzecz młodzieży, w tym także zapewniania udziału młodzieży;

- promować wdrażanie krajowych polityk młodzieży, w oparciu o wyniki prac Rady Europy, oraz we współpracy z młodzieżą, zgodnie z zasadą współzarządzania przyjętą przez Dyrektoriat Młodzieży i Sportu Rady Europy;

- promować model współpracy instytucjonalnej zapewniającej wszechstronne podejście do polityk na rzecz młodzieży, jako wkład w umacnianie relacji między Radą Europy a Unią Europejską;

- uznawać potencjał, jakim jest działalność młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz Europejskiego Forum Młodzieży, zapewniając ich trwałość, tak by umożliwić im dalszy wkład w rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego;

- zwiększyć zasoby finansowe i ludzkie Europejskiego Funduszu Młodzieży;

- wprowadzić perspektywę młodzieży do wymiaru politycznego Rady Europy przy określaniu głównych zadań Rady na najbliższe lata.

Dążąc do realizacji zasady „Różni, lecz równi”, przywołujemy w szczególności rosnącą potrzebę promowania podstawowych wartości praw człowieka wśród młodszych obywateli Europy oraz otwartego dialogu między ludźmi młodymi w całej Europie i poza jej granicami. Wiąże się to w szczególności z koniecznością:

- uznania znaczenia nieformalnych form edukacji oraz roli organizacji młodzieżowych w przezwyciężaniu rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, islamofobii oraz innych przejawów braku poszanowania;

- wzmocnienia i promowania edukacji dla praw człowieka oraz młodzieżowego wymiaru ochrony praw człowieka w Radzie Europy;

- budowania Europy bez linii podziału, przez zachęcanie do społecznej inkluzji oraz aktywowanie procesów politycznych pozwalających na przezwyciężanie przeszkód w mobilności;

- wzmacniania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, oraz wspierania młodzieży rozwijającej ten dialog i poszanowanie różnic kulturowych;

- wspierania młodzieży rozwijającej ogólnoświatową solidarność;

- promowania różnorodności, jako wartości dodanej w procesie budowania pokojowych społeczeństw, w oparciu o poszanowanie i zaangażowanie wszystkich obywateli;

- wspomagania organizacji i sieci młodzieżowych w ich działalności na rzecz równości i spójności społecznej, znosząc dyskryminację z powodu niepełnosprawności, stanu zdrowia, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia etnicznego, językowego, kulturowego lub religijnego, przynależności do mniejszości, obywatelstwa lub życia na obszarach wiejskich lub oddalonych.

W świetle powyższych uwag, zwracamy się do Szefów Państw i Rządów o potwierdzenie ich politycznego zobowiązania do zachęcania młodych ludzi do udziału w budowaniu europejskich społeczeństw opartych na wspólnych wartościach oraz umożliwiania tego udziału.

Mając na względzie tak określony cel, zwracamy się do Szefów europejskich Państw i Rządów o podjęcie zakrojonego na szeroka skalę działania Rady Europy, we współpracy z Unią Europejską, zgodnie z zasadą partycypacji, dla umocnienia demokracji partycypacyjnej przez budowanie lepszych relacji między młodymi obywatelami a władzami publicznymi.

Działanie to powinno przyjąć postać Europejskiej Kampanii Młodzieży ukierunkowanej na zachęcanie i umożliwianie udziału młodych ludzi w budowaniu europejskich społeczeństw opartych na różnorodności i inkluzji, w duchu poszanowania i wzajemnego zrozumienia.

Zachęcanie i wspieranie zaangażowania młodych ludzi w te sfery przyczyni się do wzmocnienia wszechstronnej współpracy między sektorem młodzieży i pozostałymi sektorami Rady Europy. Przyczyni się również do uwydatnienia wyjątkowego wkładu młodych ludzi w działalność Rady Europy, podejmując kluczowe wyzwania naszych społeczeństw: zapewnić funkcjonowanie demokracji oraz budowanie jedności pod jednym sztandarem : „Różni, lecz Równi”.

Note 1 Preambuła znowelizowanej europejskiej karty uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, przyjęta przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w 2003 roku.