Projekat finansirala Kraljevina Norveška.

Trenutno se u Evropskom sudu za ljudska prava nalazi preko 11.800 predstavki podnesenih iz Srbije.

Strategije reforme pravosuđa 2006. i 2013. godine, identifikovale su glavne slabosti u radu sudstva, među kojima se posebno ističu prevelika odlaganja, dugo trajanje sudskih postupaka i neujednačena sudska praksa, što upućuje na nedostatak efikasnog sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou.

Stručna obuka o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima je od suštinskog značaja za uklanjanje navedenih slabosti, kako bi sudije bile u mogućnosti da na pravilan način uzmu u obzir odluke Evropskog suda za ljudska prava, kao i da se na iste pozovu u svojim odlukama i raspravama u sporovima pred nacionalnim sudovima.
 

Ciljevi

Osnovni ciljevi projekta su: unapređenje kapaciteta sudija i sudijskih pomoćnika u cilju osiguranja dosledne primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i usklađivanje sudske prakse sudova posredstvom dosledne primene jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava.

Krajnji doprinos Projekta biće smanjenje broja predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava i dosledna primena zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Projekat je bio sprovođen u periodu od 2013. do 2015. 

Projekat finansira Kraljevina Norveška kroz donaciju Savetu Evrope za programe namenjene unapređenju ljudskih prava i vladavine prava.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас