Projekat finansirala Evropska unija a sprovodio Savet Evrope.

Posle uspešnog sprovođenja zajedničke inicijative Evropske komisije i Saveta Evrope "Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, Faza 1 ", novi program "Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, Faza 2", ima za cilj da nadogradi i konsoliduje do sada ostvarene rezultate koji su postignuti u oblasti pravnih i institucionalnih reformi.
 

Opšte informacije

 • Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, Faza 2 predstavlja zajedničku inicijativu Evropske komisije i Saveta Evrope vrednu 2,2 miliona evra koja se sprovodi iz sredstava IPA 2007.
 • Specifičan cilj Programa je pružanje podrške centralnim i lokalnim vlastima u Srbiji u daljoj razradi strategije decentralizacije i primeni institucionalnih i pravnih reformi u oblasti lokalne samouprave u Srbiji .
 • Opšti cilj Programa je uspostavljanje efikasnog sistema lokalne samouprave radi promovisanja dobrog upravljanja i efektivnijeg pružanja usluga građanima.
 • Realizacija Programa je počela 29. aprila 2009. godine i trajaće tri godine.

Nema sumnje da su vladavina prava, demokratizacija društva i održiv ekonomski razvoj koji se ostvaruju kroz ekonomske i društvene reforme neophodni za postavljanje temelja na putu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Program se zasniva na Strategiji reforme državne uprave. U skladu sa ovim dokumentom, raspodela vlasti između centralnog i nižih (lokalnih) nivoa vlasti predstavlja „jedan od najvažnijih preduslova za demokratizaciju društva u celini”. U junu 2009, usvojen je novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme državne uprave (2009-2012). Program Jačanja lokalne samouprave u Srbiji će se sprovoditi u istom vremenskom periodu (2009-2012), a njegove programske aktivnosti su usklađene sa prioritetima definisanim u delu Akcionog Plana koji se odnosi na decentralizaciju.

Srbija je 2007. godine ratifikovala Evropsku povelje o lokalnoj samoupravi, čime je stvorena čvrsta osnova za jaku i stabilnu lokalnu samoupravu u Srbiji.
 

Glavne oblasti delovanja

 • Konsolidovanje pravnog i institucionalnog okvira za lokalnu samoupravu;
 • Unapređenje finansijskih aranžmana za lokalnu samoupravu i podrška fiskalnoj decentralizaciji;
 • Uspostavljanje mehanizama koordinacije i izrada sveobuhvatne strategije decentralizacije;
 • Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou i podizanje svesti o pitanjima lokalne samouprave.

Program će nastojati da doprinese održivosti inicijativa u oblasti lokalne samouprave, kao i da ključni akteri na nacionalnom nivou budu „vlasnici” i nosioci plana reforme lokalne samouprave. Program će raditi na uspostavljanju platforme za koordinaciju decentralizacije, koja će imati ključnu ulogu u ubrzanju procesa decentralizacije, na bazi strategije decentralizacije za Srbiju u koju će biti uključeni svi ključni akteri. Program takođe stavlja naglasak na jačanje građanskog učešća i uključivanje medija u javni život na lokalnom nivou.
 

Partneri i korisnici

Implementacija aktivnosti Programa zahteva vodeću odgovornost Vlade Srbije, a posebno Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva finansija. Stalna konferencija gradova i opština, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, važan je partner u institucionalnom dijalogu, ali i u svim drugim oblastima delovanja Programa. Učesnici programa su takođe i Narodna skupština Republike Srbije, organizacije civilnog društva i eksperti .

Srednjoročnu i dugoročnu korist od Programa će imati nacionalne i lokalne institucije i njihovi zaposleni, kao i organizacije civilnog društva i građani.
 

Očekivani rezultati

1. U okviru podrške daljoj konsolidaciji postojećeg institucionalnog i pravnog okvira biće realizovane sledeće aktivnosti:

 • procena primene osnovnih pravnih akata i statuta gradova/opština, kao i podrška izmenama postojećeg pravnog okvira neophodnog za funkcionisanje sistema;
 • izrada smernica za kodifikaciju izbornih zakona (uključujući i propise o lokalnim izborima) na osnovu preporuka Venecijanske komisije;
 • analiza i mogućnosti za unapređenje postojećeg sistema upravnog nadzora;
 • podrška pripremi podzakonskih akata za Zakon o radno-pravnom statusu zaposlenih;
 • pružanje podrške pripremi nacrta podzakonskih akata za Zakon o komunalnoj policiji.
   

2. Jedan od ciljeva Programa je usmeren ka promovisanju fiskalne decentralizacije i unapređenju finansijskih aranžmana za lokalnu samoupravu. U tom smislu u okviru Programa biće obezbeđene savetodavne usluge i podrška:

 • unapređenju propisa o lokalnom budžetu;
 • pripremi nacrta standarda visine budžetskih rashoda za različite grupe lokalnih samouprava;
 • pripremi predloga za podzakonske akte o imovini lokalne samouprave;
 • reviziji sistema finansijskog ujednačavanja;
 • pripremi nacrta Zakona o javnom dugu;
 • analizi i unapređenju sistema revizije.
   

3. Sledeći cilj programa je da promoviše koordinaciju strategije decentralizacije u koju će biti uključeni svi ključni akteri. U tom smislu, Program će :

 • podržati uspostavljanje platforme za koordinaciju decentralizacije na najvišem nivou;
 • pomagati u izradi sveobuhvatne strategije decentralizacije za Srbiju;
 • davati predloge za unapređenje mehanizama koordinacije između državne uprave i lokalne samouprave.
   

4. Program takođe stavlja naglasak na jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou u podizanju nivoa znanja o lokalnoj samoupravi među građanima, kroz:

 • podršku za izradu i primenu Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi;
 • specifične inicijative za podizanje svesti građana i medija o značaju pitanja koja se odnose na lokalnu samoupravu.
Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас