vesti vesti
Program ROMACTED II Program ROMACTED II

Kratki opis zajedničkog programa ROMACTED II

 

Program Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTEDII je prirodni nastavak implementacije Faze I programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i Turskoj (2017-2020), koji služi za konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romskog stanovništva u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i implementaciji lokalnih akcija. ROMACTED II nastavlja da pomaže lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u glavne lokalne politike, akcione planove u vezi sa ovim politikama, budžete i pružanje javnih usluga, čime se unapređuje demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

 

Projekat ima sledeće ciljeve: unapređenje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i uvažavanja Roma, a samim tim i poboljšanje pružanja usluga.

 

Program je osmišljen da izgradi političku volju i održiv politički angažman lokalnih vlasti, da unapredi demokratsku lokalnu upravu i da izgradi kapacitete i stimuliše osnaživanje lokalnih romskih zajednica da doprinesu osmišljavanju, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se na njih odnose kroz sledeće ishode:

 

  1. osnaživanje romske zajednice – na individualnom nivou (pomaganje ljudima da praktikuju svoja osnovna prava i da prošire svoje kapacitete i veštine), kao i na nivou zajednice (pomaganje ljudima da se organizuju da izraze svoje interese oko rešavanja problema zajednice);
  2. unapređenje i proširenje posvećenosti institucija, kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma, primenom koncepata dobrog upravljanja u praksi;
  3. doprinos pripremi lokalnih razvojnih akcija koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života Roma i smanjenje jaza između Roma i ne-Roma, uključujući i u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19.

 

Konkretne akcije uključuju pomoć lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u glavne tokove lokalne politike, budžeta i pružanja javnih usluga na njihovom dnevnom redu, uz povećanje učešća građana Roma u kreiranju, implementaciji i praćenju tih politika i projekata.

 

Ciljne grupe projekta su lokalne javne uprave (izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici) i romske zajednice iz odabranih opština. Oni su takođe prve kratkoročne grupe korisnika projekta. Sveukupno, projekat će biti implementiran u preko 70 opština u regionu. Partnerski gradovi i opštine u Srbiji su: Aleksinac, Apatin, Bač, Kostolac, Kragujevac, Kruševac, Lebane, Niš, Pirot, Prokuplje, Subotica, Vrnjačka Banja, Zaječar i Zvezdara. Srednjoročni i dugoročni korisnici su romska populacija i stanovništvo opštine uopšte.

 

Aktivnosti programa (obuka, treninzi, implementacija participativnih radnih ciklusa, akcije zagovaranja, itd. u ključnim momentima opštinskih ciklusa: planiranje, budžetiranje, lokalne odluke, projekti, itd.) imaju za cilj da podrže strateške intervencije koje utiču na stavove, ponašanja i delovanja lokalnih aktera.

Jedna od vodećih smernica u metodologiji programa je da učešće u lokalnoj upravi može biti efikasno samo ako je prilagođeno kontekstu. Stoga se u svakoj odabranoj opštini radi preliminarno mapiranje, procena i istraživanje kako bi se olakšalo prilagođavanje programa i njegove podrške, kao i praćenje procesa.

Partneri na projektu su Evropska unija, druge međunarodne organizacije, vladine i nevladine institucije i organizacije koje se bave romskom problematikom.

 

Aktivnosti programa će se odvijati u 7 (sedam) teritorija/korisnika: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Turska, Kosovo*[1].

 

U svakoj teritoriji/korisniku, Organizacija za podršku je odgovorna za implementaciju ROMACTED programa, pomažući relevantnom timu za podršku koji se sastoji od kontakt tačke (koju predlaže Organizacija za podršku), asistenta za finansijsku podršku (kog takođe predlaže Organizacija za podršku) i fasilitatora koji će, uz podršku drugih tematskih konsultanata, raditi kao tim na postizanju ciljeva ROMACTED metodologije. Tim za podršku će raditi u bliskoj saradnji sa, i pod nadzorom, projektnog osoblja koje se nalazi u kancelariji SE u svakoj od teritorija/korisnika.

 

Više informacija o programu   ROMACTED program 

 

ROMACTED metodologija je predstavljena je u ROMACTED priručniku .

 

Za detaljnije informisanje, imajte na umu da je ROMACTED metodologija kombinacija ROMED2 i ROMACT metodologija koje su dostupne ovde: ROMED2 Smernice za nacionalne i lokalne fasilitatore (ovde) i ROMACT priručnik (ovde).

 

 Kontakti u Srbiji:

 

Marina VASIĆ, ROMACTED Programska menadžerka

 [email protected]

 

Časlav NINKOVIĆ, ROMACTED Projektni asistent

 [email protected]

           

 

[1] Naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

vebsajt romacted II vebsajt romacted II
ROMACTED II Srbija ROMACTED II Srbija