Издавач Имовине Издавач Имовине
Веб Садржај Приказ Веб Садржај Приказ

Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији – фаза II

 

Шта је циљ?


► Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији, у складу са препорукама наглашеним у извештајима Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) и пресудама Европског суда за људска права.


Ко има користи од пројекта?


► Лица лишена слободе, осуђена лица, форензички и психијатријски пацијенти и њихове породице
► Запослени у затворима, полицијски службеници, запослени у психијатријским и установама за социјалну заштиту
► Доносиоци одлука, министарства и надлежне државне институције, као и организације цивилног друштва
► Сви грађани Србије


Како се спроводи пројекат?


► Настављамо да развијамо активности на основу постигнутих резултата сарадње током фазе I програма Horizontal Facility (2016-2019).
► Кроз стручне савете / мишљења експерата из релевантних области, организацију округлих столова и састанака радних група, пилотирање програма, обуку запослених и њихово међусобно умрежавање и публикације
► Путем адекватних интервенција заснованих на јасним и прецизним препорукама експерата, кроз међусекторску сарадњу и координацију (холистички приступ), на тај начин долазећи до стратешких, законодавних и операционих промена услед постојања реалних потреба у складу са успостављеним европским стандардима и националним приоритетима


Које резултате очекујемо?


► Јачање заштите свих задржаних и осуђених лица од неадекватног поступања од стране полиције, то ћемо постићи кроз усаглашавање са стандардима Савета Европе
► Унапређење људских права затвореника кроз унапређење законодавства и регулаторних мера, као и мера за реинтеграцију затвореника у друштво након издржавања казне затвора
► Јачање заштите људских права лица са менталним поремећајима која су смештена у психијатријским установама и домовима социјалне заштите
► Повезивање и умрежавање пројекта са релевантним регионалним пројектима и иницијативама које за циљ имају спровођење стандарда Комитета за спречавање тортуре (CPT), како би се постигла синергија између пројеката и остварили бољи резултати


Колики је буџет пројекта?


► Укупни буџет пројекта је 900.000 евра
► Буџет који је опредељен за програм Horizontal Facility износи око 41 милион евра (85% од тих средстава обезбеђује Европска унија, док преосталих 15% обезбеђује Савет Европе).


Како да добијемо више информација?


► Интернет страница Одељења за сарадњу у области кривичног права, Сектор за борбу против криминала, Директорат за људска права и владавину права: https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop
► Интернет страница програма Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Марија Симић, координаторка за комуникације за програмHorizontal Facility, [email protected], +381 63 601 337
► Besnik Bakа, координатор за комуникације за програм Horizontal Facility, Besnik.BАКА@coe.int, +355 69 217 8430

Веб Садржај Приказ Веб Садржај Приказ