Kancelarije Saveta Evrope

Kancelarije Saveta Evrope otvaraju se odlukom Generalnog sekretara u dogovoru sa odgovarajućom zemljom, pod nadzorom Komiteta ministara. Iako se njihovi ciljevi i način rada razlikuju, u skladu sa njihovim specifičnim mandatom, njihova glavna namena je da omogućuju, odražvaju i osnažuju radne odnose između Saveta Evrope i nacionalnih vlasti (uglavnom Vlada i Parlament), regionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika građanskog društva, političkih partija i medija, kao i članova međunarodne zajednice. Njihove aktivnosti omogućavaju Savetu Evrope da pomaže zemlji u ispunjavanju svojih obaveza povezanih sa članstvom, da utiče na zakonodavne i druge reforme, da pruža stručna mišljenja u stručnom polju Organizacije, razvija efikasne programme obuke (inter alia o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima), primenje panevropske aktivnosti kao što su tematske kampanje i tako dalje. Vodi se računa da inicijative budu usklađene sa našim glavnim međuvladinim partnerima, od kojih su najvažniji EU i OEBS kao i UN i njene agencije.

 

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu otvorio je Generalni sekretar 16. marta 2001. godine. Kancelarija je osnovana kao glavni centar saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koja je u to vreme, podnela prijavu za prijem u Savet Evrope. Istovremeno je započeo rad na zajedničkim projektima.

Danas, Kancelarija radi u bliskoj saradnji sa Vladom i relevantnim institucijama Republike Srbije kako bi uspešnije usmerila i efikasnije sprovela programe stručne podrške Saveta Evrope reformskim procesima. Glavne aktivnosti Saveta Evrope usmerene su ka unapređenju demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava, imajući u vidu obaveze koje je Srbija preuzela stupanjem u članstvo.

 

Osoblje Saveta Evrope, Kancelarije u Beogradu

 

Centralna kancelarija:

 • Tobias Flesenkemper, šef misije
 • Nadia Ćuk, zamenica šefa misije
 • Mona Alghaith, pomoćnik šefa misije
 • Ana Dugalić, finansije
 • Nemanja Todorović, finansije
 • Siniša Urukalo, asistent
 • Novak Obradović, vozač

 

Program "Horizontal Facility" (HF):

 • Marija Simić, regionalni PR

 

Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji (HF)

 • Ninoslav Mladenović, nacionalni koordinator projekta
 • Maja Mikić Landratoške, asistent na projektu

 

Kvalitetno obrazovanje za sve (HF)

 • Kristijan Rajković, nacionalni koordinator projekta
 • Gorana Bučić, asistent na projektu

 

Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji - faza II  (HF)

 • Milica Djordjević, nacionalni koordinator projekta
 • Marijana Božić, asistent na projektu

 

Jačanje zatvorskih kapaciteta u prevenciji radikalizacije u zatvorima Zapadnog Balkana (HF)

 • Radmila Borozan, nacionalni koordinator projekta

 

Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji (HF)

 • Maja Lazović, nacionalni koordinator projekta
 • Sanja Leskovac, asistent na projektu

 

Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa (HF)

 • Mirjana Samardžić, nacionalni koordinator projekta
 • Ilma Kitivojević, asistent na projektu

 

Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji (HF)

 • Mirjana Majstorović, službenik na projektu
 • Gordana Medenica, asistent na projektu

 

Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji - JUFREX (HF)

Sloboda izražavanja i sloboda medija u jugo-istočnoj Evropi - JUFREX (HF)  

 • Irena Drašković, asistent na projektu

 

HELP projekat za zapadni Balkan (HF)

 • Jasminka Peruničić Alen, nacionalni koordinator projekta
 • Irena Kotarska, asistent na projektu

 

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2

 • Aleksandar Jovanović, menadžer projekta
 • Vesna Kahrimanović, nacionalni koordinator projekta
 • Mihailo Udovički, nacionalni koordinator projekta
 • Marija Aranđelović, asistent na projektu
 • Katarina Karan, asistent na projektu

 

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji 

 • Džerard Dejli, menadžer programa
 • Predrag Nikolić, nacionalni koordinator projekta
 • Sanja Rašković, asistent na projektu

 

ROMACTED, faza 2

 • Marina Vasić, menadžer programa 
 • Časlav Ninković, asistent na projektu
 •  

Support for the implementation of judicial reform in Serbia

 • Danko Runić, nacionalni koordinator projekta
 • Darja Koturović, nacionalni koordinator projekta
 • Marija Vujisić, asistent na projektu
 • Miroslava Balabanović, asistent na projektu
Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас