Kancelarije Saveta Evrope

Kancelarije Saveta Evrope otvaraju se odlukom Generalnog sekretara u dogovoru sa odgovarajućom zemljom, pod nadzorom Komiteta ministara. Iako se njihovi ciljevi i način rada razlikuju, u skladu sa njihovim specifičnim mandatom, njihova glavna namena je da omogućuju, odražvaju i osnažuju radne odnose između Saveta Evrope i nacionalnih vlasti (uglavnom Vlada i Parlament), regionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika građanskog društva, političkih partija i medija, kao i članova međunarodne zajednice. Njihove aktivnosti omogućavaju Savetu Evrope da pomaže zemlji u ispunjavanju svojih obaveza povezanih sa članstvom, da utiče na zakonodavne i druge reforme, da pruža stručna mišljenja u stručnom polju Organizacije, razvija efikasne programme obuke (inter alia o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima), primenje panevropske aktivnosti kao što su tematske kampanje i tako dalje. Vodi se računa da inicijative budu usklađene sa našim glavnim međuvladinim partnerima, od kojih su najvažniji EU i OEBS kao i UN i njene agencije.

 

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu otvorio je Generalni sekretar 16. marta 2001. godine. Kancelarija je osnovana kao glavni centar saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koja je u to vreme, podnela prijavu za prijem u Savet Evrope. Istovremeno je započeo rad na zajedničkim projektima.

Danas, Kancelarija radi u bliskoj saradnji sa Vladom i relevantnim institucijama Republike Srbije kako bi uspešnije usmerila i efikasnije sprovela programe stručne podrške Saveta Evrope reformskim procesima. Glavne aktivnosti Saveta Evrope usmerene su ka unapređenju demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava, imajući u vidu obaveze koje je Srbija preuzela stupanjem u članstvo.

 

Osoblje Saveta Evrope, Kancelarije u Beogradu

 

Centralna kancelarija:

 • Tim Kartrajt, šef misije
 • Irina Sahakijan Veter, zamenica šefa misije
 • Mona Alghaith, asistent šefa misije
 • Ana Dugalić, finansije
 • Nemanja Todorović, finansije
 • Sabro Adrović, vozač

 

Koordinacioni hab programa "Horizontal Facility" (HF):

 • Ana Zec, koordinator programa
 • Ana Stefanović, viši savetnik na programu
 • Jovana Saračević, asistent na programu
 • Marija Simić, regionalni PR

 

Sektor za saradnju i borbu protiv govora mržnje, odeljenje za borbu protiv diskriminacije 

 • Vedran Ian Kjeldsen, regionalni koordinator projekta

 

Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji  (HF)

 • Silvija Panović Đurić, nacionalni koordinator projekta
 • Marijana Božić, asistent na projektu

 

Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći (HF)

 • Maja Mićić Lazović, nacionalni koordinator projekta
 • Sanja Leskovac, asistent na projektu

 

Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji (HF)

 • Jovana Matić, službenik n aprojektu
 • Žana Glavendekić, asistent na projektu

 

Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji (HF)

Podsticanje demokratske kulture u školama (HF)

 • Kristijan Rajković, službenik na projektu
 • Aleksandra Borović, asistent na projektu

 

Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji (HF)

 • Mirjana Majstorović, službenik na projektu
 • Gordana Medenica, asistent na projektu

 

Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova (HF)

 • Danko Runić, nacionalni koordinator projekta
 • Irena Kotarska, asistent na projektu

 

HELP Projekat za zapadni Balkan

 • Valentina Boz, koordinator projekta
 • Milena Lukač, asistent na projektu

 

Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medijima u jugo-istočnoj Evropi:

 • Maja Stojanović, nacionalni koordinator projekta
 • Irena Drašković, asistent na projektu

 

ROMACTED

 • Vera Kurtić, službenik na projektu

 

Menadžment ljudskih resursa u lokalnim samoupravama:

 • Aleksandar Jovanović, nacionalni koordinator projekta

 

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас