Back New report assessing the alignment of measures on violence against women in Kosovo* with the Istanbul Convention

Pristina 24 November 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
New report assessing the alignment of measures on violence against women in Kosovo* with the Istanbul Convention

The assessment of the alignment of domestic laws, policies and other measures with the standards of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) has been launched. This assessment report applies the methodology of the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), the independent body monitoring the implementation of the Istanbul Convention. It is based on information provided by the authorities and civil society at various stages of the assessment. For each article of the Istanbul Convention it provides comprehensive analysis of the local legal framework, mechanisms and measures; identifies gaps and needs; provides concrete recommendations on the alignment with the standards of the Istanbul Convention. The report indicates that domestic legislation on violence against women has been strengthened, but further action is needed to ensure access to protection, justice and economic independence for victims of domestic violence, rape and other types of violence. This document is published as part of the Council of Europe co-operation project “Reinforcing the fight against violence against women and domestic violence - Phase III”, implemented by the Council of Europe and co-funded by Belgium, Germany, Ireland, Norway, and the Council of Europe. Access the assessment report in English by clicking here.

 

ALBANIAN

Është publikuar vlerësimi i përafrimit të ligjeve, politikave dhe masave të tjera vendase me standardet e Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit). Ky raport vlerësimi zbaton metodologjinë e Grupit të Ekspertëve për Veprimin kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (GREVIO), organ i pavarur që monitoron zbatimin e Konventës së Stambollit. Ai bazohet në informacionin e dhënë nga autoritetet dhe shoqëria civile në faza të ndryshme të vlerësimit. Për çdo nen të Konventës së Stambollit ofrohet një analizë e plotë mbi kuadrin ligjor vendas, mekanizmave dhe masave; identifikohen mangësitë dhe nevojat; ofrohen rekomandime konkrete për përafrimin me standardet e Konventës së Stambollit. Raporti tregon se legjislacioni vendor mbi dhunën ndaj grave është fuqizuar, mirëpo nevojiten veprime të mëtejshme për të siguruar qasje në mbrojtje, drejtësi dhe pavarësi ekonomike për viktimat e dhunës në familje, përdhunimit dhe llojeve të tjera të dhunës. Ky dokument është publikuar si pjesë e projektit të bashkëpunimit të Këshillit të Evropës “Fuqizimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje - Faza III”, zbatuar nga Këshilli i Evropës dhe bashkëfinancuar nga Belgjika, Gjermania, Irlanda, Norvegjia, dhe Këshilli i Evropës. Për qasje në raportin e vlerësimit në gjuhën shqipe klikoni këtu.

 

SERBIAN

Procena usklađenosti domaćih zakona, politika i drugih mera sa standardima Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) je zvanično objavljena. Ovaj izveštaj o proceni je napravljen primenom metodologije Grupe eksperata za akciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), nezavisnog tela koje nadgleda sprovođenje Istanbulske konvencije. Zasniva se na informacijama koje su dale nadležne institucije i civilno društvo u različitim fazama procene. Daje sveobuhvatnu analizu lokalnog pravnog okvira, mehanizama i mera za svaki član Istanbulske konvencije, identifikuje nedostatke i potrebe i daje konkretne preporuke o potrebnom usklađivanju sa standardima Istanbulske konvencije. Izveštaj ukazuje da je domaće zakonodavstvo u oblasti nasilja nad ženama poboljšano, ali su potrebne dalje akcije kako bi se osigurao pristup zaštiti, pravdi i ekonomskoj nezavisnosti za žrtve nasilja u porodici, silovanja i drugih vrsta nasilja. Ovaj dokument je objavljen kao deo projekta saradnje „Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – faza III“, koji sprovodi Savet Evrope, a sufinansiraju Belgija, Nemačka, Irska, Norveška, i Savet Evrope. Pristupite izveštaju o proceni na srpskom jeziku tako što ćete kliknuti ovde.