Asset Publisher Asset Publisher

Objavljivanje novog Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa u Crnoj Gori

27.januar 2022. Crna Gora

Vlada Crne Gore usvojila je 9. decembra 2021. godine novi Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za 2021/2022. godinu kojim se utvrđuju aktivnosti, rezultati, pokazatelji učinka, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za implementaciju navedenog dokumenta. Uz...

Read More

Javni poziv: Pružanje usluga pokretanja i sprovođenja kampanje podizanja svijesti javnosti o alternativnom rješavanju sporova u Crnoj Gori

22.decembar 2021. Crna Gora

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022.“ i projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, Savjet Evrope objavljuje poziv za dostavljanje predloga za pružanje konsultantskih usluga u...

Read More

Rad sa sudskim vještacima u Crnoj Gori na jačanju njihovih zakonskih i etičkih obaveza

20. decembar 2021. Budva, Crna Gora

Zadaci koje obavljaju sudski vještaci imaju vitalni uticaj na proces suđenja i ishod sudskih odluka. Na rad vještaka utiču kako interni odnosi među sudskim vještacima, tako i odnosi između sudskih vještaka, advokata, državnih tužilaca i sudija, ali takođe i tradicionalno poimanje naučne istine i...

Read More

Jačanje kvaliteta medijacije - glavna poruka sa Regionalne konferencije o alternativnom rješavanju sporova održane u Crnoj Gori

16.decembar 2021. Crna Gora

Medijacija se sve više primjenjuje kao održiv – i isplativ – alternativni oblik rješavanja sporova. Međutim, stepen prihvatanja medijacije se još uvijek razlikuje od zemlje do zemlje. Prema približnim podacima, samo 14% zemalja članica EU ima više od 10.000 medijacija godišnje. Stoga su potrebni...

Read More

U Crnoj Gori usvojen Akcioni plan za reformu pravosuđa za 2021/2022. godinu

16.decembar 2021. Crna Gora

Reforma pravosuđa predstavlja strateški prioritet Crne Gore u evropskim integracijama od početka tog procesa. Strategija reforme pravosuđa za period 2019 - 2022. usvojena je 12. septembra 2019. godine, uz Akcioni plan za 2019/2020. Ključne reformske aktivnosti sprovedene u sklopu navedenog...

Read More

Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Komunikacione strategije Državnog tužilaštva za 2022. godinu

16.decembar 2021. Crna Gora

„Transparentnost je ključna za efikasno funkcionisanje pravosudnog sistema, jer jača povjerenje javnosti u rad sudova i državnih tužilaca, a istovremeno promoviše pozitivnu sliku o pravosuđu“, navodi se u Vodiču CEPEJ-a o komunikaciji sa medijima i javnošću za sudove i tužilaštva (2018.)....

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope pokrenuli online istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u pravosudnom sistemu Crne Gore

7.decembar 2021. Crna Gora

Rodno senzitivne politike predstavljaju sastavni dio rada Savjeta Evrope na planu pune afirmacije rodne ravnopravnosti. Rodne politike na nivou Savjeta Evrope su dodatno osnažene iniciranjem Transverzalnog programa o rodnoj ravnopravnosti 2012. godine i usvajanjem dvije uzastopne strategije o...

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju unapređenje prakse medijacije u Crnoj Gori

3.decembar 2021.godine Podgorica, Crna Gora

Medijacija se sve više koristi u Crnoj Gori za mirno rješavanje sporova između različitih strana. Medijacija omogućava građanima i građankama da zaštite svoja prava, ali i značajno doprinosi smanjenju broja sudskih predmeta. Kao rezultat napora koji se preduzimaju na planu alternativnog...

Read More

Regionalna konferencija o regionalnim i lokalnim perspektivama i izazovima u oblasti alternativnog rješavanja sporova biće održana u Podgorici

2 .decembar 2021. Podgorica, Crna Gora

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, 3. decembra u Podgorici će biti organizovana Regionalna konferencija o regionalnim i lokalnim perspektivama i izazovima u oblasti alternativnog rješavanja sporova....

Read More

Pripremljen nacrt novog Akcionog plana za Komunikacionu strategiju Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta

22. i 23.novembar 2021. Kolasin, Crna Gora

U susret izradi nove Komunikacione strategije Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta, pripremljen je Akcioni plan za 2022. godinu, fokusiran na preostale ciljeve i mjere iz vazece Strategije. Radi izrade Akcionog plana, u Kolašinu je 22. i 23. novembra organizovana radionica za članove Radne...

Read More

U Crnoj Gori počela priprema Komunikacionog protokola Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

22. novembar 2021. Podgorica, Crna Gora

Obuke u pravosuđu pružaju zajedničke temelje za profesionalno napredovanje sudija i tužilaca. Kako bi se osigurala njihova efikasna primjena, potrebna je odgovarajuća komunikacija između institucija za obuku u pravosuđu i i njihovih ciljnih grupa, ali i opšte javnosti. Kako bi se osigurao okvir...

Read More

Fokus grupe za sudije i tužioce organizovane u Crnoj Gori kao dio novog okvira za procjenu potreba za obukama u pravosuđu

26.oktobar 2021 Podgorica, Crna Gora

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore je organizovao dvije fokus grupe za sudije i državne tužioce, sa ciljem identifikacije i prioritizacije potreba za obukama u pravosuđu. Ovakve fokus grupe prvi put su organizovane u sklopu procjene potreba za obukama, a u skladu sa...

Read More

Pokretanje rodnog istraživanja u pravosudnom sistemu Crne Gore

12. november 2021. Crna Gora

Pravosudni sistemi su izloženi uticaju prevladavajućih kulturnih normi, uključujući i one koje se odnose na rodne uloge. Žene se stoga često susreću s rodno-zasnovanim predrasudama tokom svoje profesionalne karijere u pravosuđu. Posljedično, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene na najvišim...

Read More

Unapređenje saradnje sa Vrhovnim sudom Crne Gore

12.oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sastala se sa vršiocem dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Vučković, radi razgovora o nastavku saradnje između Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Vrhovnog suda Crne Gore. Sastanak...

Read More

Radionica o komunikaciji na društvenim mrežama za predstavnike i predstavnice pravosuđa u Crnoj Gori

19 i 20.oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Društvene mreže čine sve važniji dio društvenog života i komunikacija i imaju nezaobilazan uticaj na živote ljudi, pa ni sudije i državni tužioci nisu izuzetak u tom smislu. Kao što je navedeno u Bangalorskim principima, "sudija, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na slobodu izražavanja,...

Read More

Nastavljen rad na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u Crnoj Gori

20. oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Prvi sastanak nove Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama održan je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore. Predložene izmjene i dopune navedenog Zakona treba da doprinesu ostvarivanju...

Read More

Inicirano rodno-zasnovano istraživanje u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori

20. septembar 2021. Crna Gora

Institucionalizacija rodne perspektive u pravosudnom sistemu jedne zemlje bitan je korak ka jačanju odgovornosti u pravosuđu. Različiti faktori utiču na postizanje rodne ravnopravnosti u pravosudnim sistemima u Evropi, uključujući i Crnu Goru. Prema Polaznoj rodnoj analizi iz 2020. godine,...

Read More

Jačanje pravosudne etike i promovisanje uloge Etičke komisije u Crnoj Gori

21.september 2021. Plav i Rozaje, Crna Gora

Grupa država protiv korupcije (GRECO), u 4. rundi evaluacije koja se bavila sprječavanjem korupcije u odnosu na članove i članice parlamenta, sudije i tužioce, zabilježila je određeni napredak u pogledu pružanja smjernica i savjetovanja po pitanju sudijske i tužilačke etike u Crnoj Gori, ali je...

Read More

Unapređenje saradnje sa Državnim tužilaštvom Crne Gore

23.septembar 2021. Podgorica, Crna Gora

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sastala se danas sa vršiocem dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, Draženom Burićem u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, kako bi razgovarali o modalitetima jačanja saradnje u kontekstu reforme...

Read More

Revidirana metodologija procjene potreba za obukama predstavljena sudijama i tužiocima u Crnoj Gori

1.oktobar 2021. Crna Gora

Obuka sudija i državnih tužilaca je od velike važnosti za konstantno unapređenje njihovih vještina, kao i za osiguranje nezavisnosti pravosuđa. Zbog toga sistemi obuka sudija i tužilaca predstavljaju jedan od ključnih elemenata pravosudnih reformi u državama članicama Savjeta Evrope, uključujući...

Read More