Asset Publisher Asset Publisher

Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju unapređenje prakse medijacije u Crnoj Gori

3.decembar 2021.godine Podgorica, Crna Gora

Medijacija se sve više koristi u Crnoj Gori za mirno rješavanje sporova između različitih strana. Medijacija omogućava građanima i građankama da zaštite svoja prava, ali i značajno doprinosi smanjenju broja sudskih predmeta. Kao rezultat napora koji se preduzimaju na planu alternativnog...

Read More

Regionalna konferencija o regionalnim i lokalnim perspektivama i izazovima u oblasti alternativnog rješavanja sporova biće održana u Podgorici

2 .decembar 2021. Podgorica, Crna Gora

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, 3. decembra u Podgorici će biti organizovana Regionalna konferencija o regionalnim i lokalnim perspektivama i izazovima u oblasti alternativnog rješavanja sporova....

Read More

Pripremljen nacrt novog Akcionog plana za Komunikacionu strategiju Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta

22. i 23.novembar 2021. Kolasin, Crna Gora

U susret izradi nove Komunikacione strategije Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta, pripremljen je Akcioni plan za 2022. godinu, fokusiran na preostale ciljeve i mjere iz vazece Strategije. Radi izrade Akcionog plana, u Kolašinu je 22. i 23. novembra organizovana radionica za članove Radne...

Read More

U Crnoj Gori počela priprema Komunikacionog protokola Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

22. novembar 2021. Podgorica, Crna Gora

Obuke u pravosuđu pružaju zajedničke temelje za profesionalno napredovanje sudija i tužilaca. Kako bi se osigurala njihova efikasna primjena, potrebna je odgovarajuća komunikacija između institucija za obuku u pravosuđu i i njihovih ciljnih grupa, ali i opšte javnosti. Kako bi se osigurao okvir...

Read More

Fokus grupe za sudije i tužioce organizovane u Crnoj Gori kao dio novog okvira za procjenu potreba za obukama u pravosuđu

26.oktobar 2021 Podgorica, Crna Gora

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore je organizovao dvije fokus grupe za sudije i državne tužioce, sa ciljem identifikacije i prioritizacije potreba za obukama u pravosuđu. Ovakve fokus grupe prvi put su organizovane u sklopu procjene potreba za obukama, a u skladu sa...

Read More

Pokretanje rodnog istraživanja u pravosudnom sistemu Crne Gore

12. november 2021. Crna Gora

Pravosudni sistemi su izloženi uticaju prevladavajućih kulturnih normi, uključujući i one koje se odnose na rodne uloge. Žene se stoga često susreću s rodno-zasnovanim predrasudama tokom svoje profesionalne karijere u pravosuđu. Posljedično, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene na najvišim...

Read More

Unapređenje saradnje sa Vrhovnim sudom Crne Gore

12.oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sastala se sa vršiocem dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Vučković, radi razgovora o nastavku saradnje između Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Vrhovnog suda Crne Gore. Sastanak...

Read More

Radionica o komunikaciji na društvenim mrežama za predstavnike i predstavnice pravosuđa u Crnoj Gori

19 i 20.oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Društvene mreže čine sve važniji dio društvenog života i komunikacija i imaju nezaobilazan uticaj na živote ljudi, pa ni sudije i državni tužioci nisu izuzetak u tom smislu. Kao što je navedeno u Bangalorskim principima, "sudija, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na slobodu izražavanja,...

Read More

Nastavljen rad na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u Crnoj Gori

20. oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Prvi sastanak nove Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama održan je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore. Predložene izmjene i dopune navedenog Zakona treba da doprinesu ostvarivanju...

Read More

Inicirano rodno-zasnovano istraživanje u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori

20. septembar 2021. Crna Gora

Institucionalizacija rodne perspektive u pravosudnom sistemu jedne zemlje bitan je korak ka jačanju odgovornosti u pravosuđu. Različiti faktori utiču na postizanje rodne ravnopravnosti u pravosudnim sistemima u Evropi, uključujući i Crnu Goru. Prema Polaznoj rodnoj analizi iz 2020. godine,...

Read More

Jačanje pravosudne etike i promovisanje uloge Etičke komisije u Crnoj Gori

21.september 2021. Plav i Rozaje, Crna Gora

Grupa država protiv korupcije (GRECO), u 4. rundi evaluacije koja se bavila sprječavanjem korupcije u odnosu na članove i članice parlamenta, sudije i tužioce, zabilježila je određeni napredak u pogledu pružanja smjernica i savjetovanja po pitanju sudijske i tužilačke etike u Crnoj Gori, ali je...

Read More

Unapređenje saradnje sa Državnim tužilaštvom Crne Gore

23.septembar 2021. Podgorica, Crna Gora

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sastala se danas sa vršiocem dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, Draženom Burićem u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, kako bi razgovarali o modalitetima jačanja saradnje u kontekstu reforme...

Read More

Revidirana metodologija procjene potreba za obukama predstavljena sudijama i tužiocima u Crnoj Gori

1.oktobar 2021. Crna Gora

Obuka sudija i državnih tužilaca je od velike važnosti za konstantno unapređenje njihovih vještina, kao i za osiguranje nezavisnosti pravosuđa. Zbog toga sistemi obuka sudija i tužilaca predstavljaju jedan od ključnih elemenata pravosudnih reformi u državama članicama Savjeta Evrope, uključujući...

Read More

Poslednja runda posjeta Etičke komisije sudovima u Crnoj Gori

27.septembra 2021. Crna Gora

Sudska etika ne može biti samo normativna, ona mora biti djelotvorna i praktična - bila je to jedna od ključnih poruka sa savjetodavne posjete Osnovnom sudu u Ulcinju, koja je organizovana u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom...

Read More

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u kontekstu pravosudne reforme u Crnoj Gori

16.jul 2021. Crna Gora

Postizanje rodne ravnopravnosti jedan je od glavnih ciljeva Savjeta Evrope i Evropske unije. Posvećenost Evropske unije i Savjeta Evrope postizanju rodne ravnopravnosti se snažno ogleda i u implementaciji projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“. Sa tim ciljem,...

Read More

Radni sastanak o etici i disciplinskoj odgovornosti sudskih vještaka održan u Crnoj Gori

9.jul 2021. Podgorica, Crna Gora

Radni sastanak sa članovima Udruženja sudskih vještaka Crne Gore održan je 9. jula u Podgorici, sa ciljem predstavljanja finalnog nacrta novog Etičkog kodeksa sudskih vještaka, kao i Pravne analize koja se tiče reorganizacije i odgovornosti sudskih vještaka. Uz podršku lokalnih konsultanata...

Read More

Pravna analiza o sudskim vještacima predstavljena u Crnoj Gori

9.jul 2021. Podgorica, Crna Gora

Analiza pravnih propisa koji se tiču sudskih vještaka je razvijena u okviru aktivnosti usmjerenih na povećanje odgovornosti i profesionalnosti nezavisnih pravnih profesija, posebno sudskih vještaka i njihove sposobnosti da se pridržavaju visokih profesionalnih i etičkih standarda. Poseban fokus u...

Read More

Radionica o odgovornosti i etici sudskih vještaka organizovana u Crnoj Gori

18.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Radionica za sudske vještake održana je 18. maja u Podgorici, na kojoj se razgovaralo o pravnom okviru za rad sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao i mehanizmima za jačanje njihove odgovornosti. Tokom radionice su razmatrani mogući zakonodavni modeli za reorganizaciju Udruženja sudskih vještaka Crne...

Read More

Radionica o odgovornosti i etici sudskih vještaka organizovana u Crnoj Gori

18.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Radionica za sudske vještake održana je 18. maja u Podgorici, na kojoj se razgovaralo o pravnom okviru za rad sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao i mehanizmima za jačanje njihove odgovornosti. Tokom radionice su razmatrani mogući zakonodavni modeli za reorganizaciju Udruženja sudskih vještaka Crne...

Read More

Radionice na temu etike medijatora i porodične medijacije organizovane u Crnoj Gori

24.maj 2021. Crna Gora

Dvije radionice za medijatore organizovane su u Podgorici 20. i 24.maja 2021. godine radi razmatranja pitanja etike u vršenju medijacije u Crnoj Gori, u skladu sa CEPEJ Smjernicama za bolju primjenu Preporuke Rec (98) 1 o porodičnoj medijaciji i Direktivi EU o medijaciji. Radionice su okupile...

Read More