Asset Publisher Asset Publisher

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u kontekstu pravosudne reforme u Crnoj Gori

16.jul 2021. Crna Gora

Postizanje rodne ravnopravnosti jedan je od glavnih ciljeva Savjeta Evrope i Evropske unije. Posvećenost Evropske unije i Savjeta Evrope postizanju rodne ravnopravnosti se snažno ogleda i u implementaciji projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“. Sa tim ciljem,...

Read More

Radni sastanak o etici i disciplinskoj odgovornosti sudskih vještaka održan u Crnoj Gori

9.jul 2021. Podgorica, Crna Gora

Radni sastanak sa članovima Udruženja sudskih vještaka Crne Gore održan je 9. jula u Podgorici, sa ciljem predstavljanja finalnog nacrta novog Etičkog kodeksa sudskih vještaka, kao i Pravne analize koja se tiče reorganizacije i odgovornosti sudskih vještaka. Uz podršku lokalnih konsultanata...

Read More

Pravna analiza o sudskim vještacima predstavljena u Crnoj Gori

9.jul 2021. Podgorica, Crna Gora

Analiza pravnih propisa koji se tiču sudskih vještaka je razvijena u okviru aktivnosti usmjerenih na povećanje odgovornosti i profesionalnosti nezavisnih pravnih profesija, posebno sudskih vještaka i njihove sposobnosti da se pridržavaju visokih profesionalnih i etičkih standarda. Poseban fokus u...

Read More

Radionica o odgovornosti i etici sudskih vještaka organizovana u Crnoj Gori

18.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Radionica za sudske vještake održana je 18. maja u Podgorici, na kojoj se razgovaralo o pravnom okviru za rad sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao i mehanizmima za jačanje njihove odgovornosti. Tokom radionice su razmatrani mogući zakonodavni modeli za reorganizaciju Udruženja sudskih vještaka Crne...

Read More

Radionica o odgovornosti i etici sudskih vještaka organizovana u Crnoj Gori

18.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Radionica za sudske vještake održana je 18. maja u Podgorici, na kojoj se razgovaralo o pravnom okviru za rad sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao i mehanizmima za jačanje njihove odgovornosti. Tokom radionice su razmatrani mogući zakonodavni modeli za reorganizaciju Udruženja sudskih vještaka Crne...

Read More

Radionice na temu etike medijatora i porodične medijacije organizovane u Crnoj Gori

24.maj 2021. Crna Gora

Dvije radionice za medijatore organizovane su u Podgorici 20. i 24.maja 2021. godine radi razmatranja pitanja etike u vršenju medijacije u Crnoj Gori, u skladu sa CEPEJ Smjernicama za bolju primjenu Preporuke Rec (98) 1 o porodičnoj medijaciji i Direktivi EU o medijaciji. Radionice su okupile...

Read More

Rulebook for the Notaries developed in co-operation with the Chamber of Notaries in Montenegro

17 May 2021 Podgorica, Montenegro

Following the adoption of the new Code of Notary Ethics in December 2020, the joint European Union/Council of Europe action "Accountability and professionalism in the judicial system of Montenegro" provided support to the Chamber of Notaries of Montenegro in developing the Rulebook for the...

Read More

Smjernice o kriznoj komunikaciji predstavljene tužiocima iz južne i centralne regije Crne Gore

19.maj 2021. Budva, Crna Gora

Smjernice o kriznom komuniciranju razvijene u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore", i usvojene od strane Tužilačkog savjeta u decembru 2020. godine, predstavljene su rukovodiocima tužilaštava i tužiocima...

Read More

Poslovnik o radu Etičke komisije izrađen u saradnji sa Notarskom komorom Crne Gore

17.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Nakon usvajanja novog Kodeksa notarske etike u decembru 2020. godine, projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ pružio je podršku Notarskoj komori Crne Gore u izradi Poslovnika Etičke komisije Notarske komore. Poslovnikom se uređuje način rada i odlučivanja Etičke...

Read More

Medijatori - supervizori obučeni kako da primjenjuju metodologiju ocjene rada medijatora u Crnoj Gori

27.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Uz podršku projekta "Odgovornost i profesionalnost pravosudnog sistema u Crnoj Gori" u Crnoj Gori je formirana mreža medijatora- supervizora. Supervizori i supervizorke su prošli obuku o tome kako da primjenjuju jedinstvenu metodologiju za ocjenu rada medijatora koja je razvijena u februaru 2021....

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope pružaju podršku Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u daljem poboljšanju procjene potreba za obukama sudija i tužilaca u Crnoj Gori

11.jun 2021. Crna Gora

Na temelju rezultata funkcionalne analize Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, sprovedene 2020. godine, Evropska unija i Savjet Evrope nastavljaju da pružaju podršku Centru u daljem poboljšanju procjene potreba za obukama, kao i metoda sprovođenja obuka. U okviru projekta "Odgovornost...

Read More

U susret unaprijeđenju sistema profesionalnog ocjenjivanja državnih tužilaca u Crnoj Gori

11.jun 2021. Crna Gora

U posljednje dvije sedmice, održani su sastanci s predstavnicima državno-tužilačke organizacije kako bi se razgovaralo o iskustvima i mišljenjima u vezi sa profesionalnim ocjenjivanjem rada tužilaca u Crnoj Gori. Državni tužioci iz osnovnih i visih državnih tužilaštava i Specijalnog državnog...

Read More

Smjernice za krizno komuniciranje predstavljene tužiocima iz centralne regije Crne Gore

5.maj 2021.godine Podgorica, Crna Gora

"Ne smijemo zanemariti činjenicu da naša ciljna publika nisu samo građani i mediji, već i stranke u postupku, druga državna tijela, kolege s kojima sarađujemo, jer svi oni doprinose oblikovanju stavova o radu državnog tužilaštva", izjavio je vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, gospodin...

Read More

Zajednički rad na jačanju odgovornosti sudskih vještaka u Crnoj Gori

16.april 2021. Podgorica, Crna Gora

Poboljšanje uloge sudskih vještaka u pravosudnom sistemu važno je za ostvarivanje pravde i ukupni učinak sudova i tužilaštva. Objektivni i nepristrani stručni dokazi jedan su od najvažnijih alata koji se koriste u dokazivanju slučaja pred sudom. Stoga je najvažnije za ulogu sudskih vještaka i za...

Read More

Javne konsultacije o revidiranom Kodeksu profesionalne etike advokata u Crnoj Gori

15. mart 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Advokatska komora Crne Gore nedavno je pokrenula javne konsultacije o nacrtu revidiranog Kodeksa profesionalne etike advokata. Nacrt Kodeksa je pripremljen uz podršku projekta "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori", koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i...

Read More

Publikovan novi Kodeks notarske etike u Crnoj Gori

12. mart 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Biblioteka Notarske komore Crne Gore obogaćena je publikacijama novog Kodeksa notarske etike. Oko 200 primjeraka Kodeksa je pripremljeno i štampano u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori" i dostavljeno...

Read More

Pripremljena metodologija za evaluaciju rada medijatora u Crnoj Gori

3. mart 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Metodologija za evaluaciju rada medijatora pripremljena je u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, a u saradnji sa Centrom za alternativno rješavanje sporova i Udruženjem medijatora Crne Gore. Metodologija...

Read More

Radionica o funkcionalnoj analizi Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

17. februar 2021c. godine Podgorica, Crna Gora

Obuka pravosudnih stručnjaka (sudija, tužilaca, sudskog osoblja, izvršitelja, advokata i notara) od ključne je važnosti za adekvatnu primjenu standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine EU. Kroz Horizontal Facility, Evropska unija i Savjet Evrope pružaju podršku usavršavanju pravnih stručnjaka i...

Read More

Online radionica o razvoju metodologije za evaluaciju rada medijatora u Crnoj Gori

17. februar 2021. godine Podgorica, Crna Gora

Medijacija je alternativna metoda rješavanja sporova kojom medijator (posrednik) vodi komunikaciju između strana u sporu i, koristeći posebna znanja i vještine, pomaže u pregovorima usmjerenim na postizanje sporazuma kojim se taj spor rješava. Kroz ovaj postupak građanima je omogućeno traženje...

Read More

Radionica o komunikaciji putem društvenih mreža za predstavnike i predstavnice pravosuđa u Crnoj Gori

9-10. februar 2021. godine Budva, Crna Gora

Radionica o komunikaciji putem društvenih mreža za novu generaciju sudija i tužilaca portparola, kao i za članove i članice Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta organizovana je u Budvi, 9. i 10. februara 2021. godine, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Kako živimo u...

Read More