Back

Predsjednici/e sudova u Crnoj Gori razmatrali unapređenje rada Službi za podršku žrtvama u sudskom postupku

Podgorica, Crna Gora 9. novembar 2021. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Predsjednici/e sudova u Crnoj Gori razmatrali unapređenje rada Službi za podršku žrtvama u sudskom postupku

Sastanak predsjednika i predsjednica sudova na kojem su se razmatrali mogući modaliteti unapređenja rada Službi za podršku žrtvama u sudskom postupku održan je 9. novembra 2021. godine u Podgorici, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici.

Sa ciljem pružanja sveobuhvatne i efikasne podrške žrtvama krivičnih djela, u svim osnovnim i višim sudovima, kao i u sudovima za prekršaje, formirane su Službe za podršku svjedocima, oštećenima i žrtvama trgovine ljudima i nasilja u porodici. Međutim, ove Službe još uvijek nemaju jasno definisane nadležnosti, a žrtve nisu dovoljno informisane o njihovom postojanju i radu, usljed čega im se rijetko ili uopšte ne obraćaju za pomoć.

Na to je ukazala i vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda, Vesna Vučković: „Pravo žrtve na informacije, ključno je za ostvarivanje prava. Fokus službi za pružanje podrške žrtvama pri sudovima je na pružanju podrške žrtvama u predmetima trgovina ljudima, trgovina djecom radi usvojenja i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, kao i u predmetima protiv polnih sloboda“, rekla je Vučković.

Iako su sa ciljem bolje informisanosti žrtava o ovim službama već napravljeni određeni koraci, kao što je izrada protokola / smjernica za postupanje službi, kao i informativni materijal za potencijalne korisnike, predsjednici/e sudova su se saglasili/e da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se unaprijedili kapaciteti službi, te osiguralo upoznavanje šire javnosti sa njihovim radom i podrškom koju mogu pružiti.

U narednom periodu fokus će biti na obukama kreiranim za potrebe službi, a kroz donošenje odgovarajućih propisa radiće se na uspostavljanju adekvatne organizacione strukture službi, kako bi se osigurala njihova stalnost i kontinuitet u radu.

Sastanak je bio prilika da se razmotre rezultati rada i mogućnosti unapređenja i kancelarija za besplatnu pravnu pomoć, pogotovo u kontekstu prava žrtava krivičnih djela nasilja u porodici i porodičnoj zajednici i trgovine ljudima.

Projekat „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, u okviru koga je sastanak organizovan, a koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, nastaviće da pruža podršku u cilju daljeg jačanja kapaciteta službi za podršku žrtvama.