Back

Pokretanje rodnog istraživanja u pravosudnom sistemu Crne Gore

Crna Gora 12. november 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pokretanje rodnog istraživanja u pravosudnom sistemu Crne Gore

Pravosudni sistemi su izloženi uticaju prevladavajućih kulturnih normi, uključujući i one koje se odnose na rodne uloge. Žene se stoga često susreću s rodno-zasnovanim predrasudama tokom svoje profesionalne karijere u pravosuđu. Posljedično, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene na najvišim nivoima pravosudne hijerarhije u mnogim zemljama u Evropi. Savjet Evrope i Evropska unija su veoma posvećeni unapređenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu, kako je to utvrđeno i Strategijom Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost 2018 - 2023. i Akcionim planom Savjeta Evrope o jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, iz aprila 2016. godine, koji takođe predviđa niz konkretnih akcija koje se odnose na rodnu ravnopravnost.

Sa ciljem jačanja rodne dimenzije reforme pravosuđa u Crnoj Gori, projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ i Vrhovni sud Crne Gore pokreću dubinsko istraživanje koje će se sprovesti u sljedeća dva mjeseca, sa ciljem prepoznavanja i rješavanja rodnih izazova i rodnih stereotipa i unapređenja kvaliteta rodne politike u pravosudnom sistemu Crne Gore. Istraživanje se temelji na ključnim nalazima Polazne rodne analize iz 2020. godine, koja je pokazala da fenomen staklenog plafona još uvijek utiče na napredovanje sudija i državnih tužilaca u zemlji. Kako bi se mapirala ključna rodna pitanja i izazovi, koristiće se različite metode istraživanja, uključujući anonimnu online anketu, intervjue sa sudijama i sutkinjama na različitim sudskim instancama, te fokus grupe sa ključnim pravosudnim akterima.

Rezultati istraživanja, kao i preporuke, koristiće se za dalju promociju i primjenu standarda koji se odnose na ostvarivanje boljeg pristupa pravosudnoj profesiji za žene, kao i stvaranje jednakih uslova rada i jednakih mogućnosti za napredovanje, u saradnji sa ključnim pravosudnim institucijama u Crnoj Gori.

Projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.“