Back

Unapređenje procesnih garancija u pravosudnom sistemu ostaje jedan od prioriteta za Crnu Goru

Podgorica, Crna Gora 19. april 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Unapređenje procesnih garancija u pravosudnom sistemu ostaje jedan od prioriteta za Crnu Goru

Peti sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” održan je 19. aprila 2022. godine u Podgorici.

Relevantnost projekta u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji i primjene evropskih standarda naglasili su svi članovi i članice Upravnog odbora.

Uprkos konkretnim i mjerljivim rezultatima koji su ostvareni u okviru projekta, potrebno je uložiti dalje napore kako bi se krivično zakonodavstvo u potpunosti uskladilo sa pravnim tekovinama EU i standardima razvijenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Rad na izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku trebalo bi da bude priveden kraju do sredine 2022. godine. Osim toga, potrebna je dalja podrška u cilju izmjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o nasilju u porodici i Zakona o prekršajima.

Naročita pažnja posvećuje se pravima žrtava, kako bi se unaprijedio pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici. Iako je kampanja #IspričajPričuDoKraja dovela do povećanja broja odobrenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, potrebno je da se kampanja nastavi kako bi se osigurala održivost rezultata, i time unaprijedila zaštita žrtava. U isto vrijeme, projekat nastavlja da sarađuje sa Advokatskom komorom kako bi se ojačali kapaciteti pružalaca besplatne pravne pomoći. U tom smislu, i rad službi za podršku žrtvama treba da se dalje ojača i promoviše.

Diskusija među korisnicima projekta, kao ključnim akterima promjene, bila je usmjerena na prepoznavanje mogućih načina daljeg djelovanja u skladu sa resursima dostupnim kroz projekat, a radi postizanja zajedničkog cilja.

U mjesecima koji su pred nama, fokus će biti na aktivnostima usmjerenim ka jačanju institucionalnih kapaciteta, kako bi se osigurala primjena relevantnih standarda u svakodnevnom radu pravnih stručnjaka. Sljedeći sastanak Upravnog odbora održaće se u oktobru 2022. godine.

Projekat „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

MONTENEGRO: Fifth Steering Committee Meeting of the action "Improved procedural safeguards in judicial proceedings in Montenegro"