REGIONALNI PROJEKAT

 

Šta je cilj?

U okviru Programa Saveta Evrope za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava, aktivnost “HELP na Zapadnom Balkanu” doprinosi boljoj zaštiti osnovnih prava na nacionalnom i regionalnom nivou. Sveukupni cilj je da se pomogne pravnicima – koji predvode zaštitu ljudskih prava - da bolje razumeju standarde osnovnih ljudskih prava, i to kako da primenjuju te standarde u svom svakodnevnom radu. Ovaj projekat uključuje Nacionalne institucije za obuku sudija i tužilaca, kao i Advokatske komore sa Zapadnog Balkana u široj Mreži HELP, koja pokriva 47 država članica Saveta Evrope, i izvan njega.


Ko ima koristi od projekta?


Pravnici i drugi (pravosudni) profesionalci iz Albanije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova*, iz Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije imaju koristi od aktivnosti HELP, koja nudi čitav niz onlajn kurseva na razne teme o ljudskim pravima. Ti kursevi su otvoreni za studente prava/buduće praktičare putem platforme HELP za e-učenje, mogu da se prilagode lokalnim kontekstima i potrebama praktičara i trenera.


Kako će se projekat sprovoditi?


U saradnji sa ključnim lokalnim akterima, HELP razvija i realizuje niz onlajn kurseva koji se fokusiraju na osnovna ljudska prava, za pravnike i druge (pravosudne) profesionalce. Ti kursevi pružaju visok kvalitet i evropske najbolje prakse pošto su razvijeni sa vodećim ekspertima iz Saveta Evrope, uključujući i advokate iz Adresara Evropskog suda za ljudska prava.
Ti kursevi su interaktivni i praktični, imaju za cilj da unaprede znanje, veštine i stavove praktičara u pogledu evropskih standarda o osnovnim ljudskim pravima i kako bi te standarde trebalo primenjivati u konkretnim situacijama. Metodologije HELP se lako prilagođavaju zakonodavstvu i kontekstu Korisnika. Regionalna dimenzija pruža priliku da institucije za obuku razmenjuju najbolje prakse u pogledu metodologije za oblast ljudskih prava. Osim toga, ona olakšava regionalnu razmenu znanja o standardima osnovnih prava među pravnicima.


Koje rezultate očekujemo?


Projekat ‘HELP na Zapadnom Balkanu’ doprinosi efikasnijoj i delotvornijoj primeni standarda osnovnih prava na lokalnom nivou:
► jačanjem kapaciteta pravnika za delotvornu i koherentnu primenu evropskih standarda za zaštitu osnovnih ljudskih prava u njihovom svakodnevnom radu;
► jačanjem kapaciteta lokalnih aktera, kao što su nacionalne institucije za obuku sudija i tužilaca, advokatske komore i univerziteti, kako bi pružali visokokvalitetnu obuku na terenu.


Koliki je budžet projekta?


► Ukupni budžet projekta je 800.000 evra;
► Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra (85% tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


► Platforma HELP Saveta Evrope za e-učenje): help.elearning.ext.coe.int
► Program Saveta Evrope za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava): www.coe.int/help
► Veb stranica Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, koordinatorka za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +381 63 601 337
► Besnik Baka, coordinator za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +355 69 217 8430