Back

Mbështetja e praktikave kërkimore dhe dokumentuese të Gjykatës së Lartë për harmonizimin e praktikës gjyqësore në Shqipëri

19 Maj 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Mbështetja e praktikave kërkimore dhe dokumentuese të Gjykatës së Lartë për harmonizimin e praktikës gjyqësore në Shqipëri

Në funksion të ndihmës së vazhdueshme për të harmonizuar praktikën gjyqësore në Shqipëri, Bashkimi Evropian (BE) dhe Këshilli i Evropës (KiE) mbështetën një shkëmbim virtual të përvojave midis stafit të Gjykatës së Lartë (HC) dhe këshilltarëve ligjorë me kolegët e tyre nga Anglia dhe Uellsi, Franca, Portugalia dhe Serbia.

Qëllimi i aktivteti ishte të adresonte disa nga dobësitë strukturore të sistemit gjyqësor shqiptar të vlerësuara në kontekstin e ndihmës BE/KiE në vitin 2020. Ajo u përqendrua në forcimin e praktikave kërkimore dhe të dokumentimit dhe përdorimin më të mirë të legjislacionit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), duke siguruar kështu një bazë për unifikimin e praktikës gjyqësore në të gjithë sistemin e drejtësisë.

Stafi dhe këshilltarët ligjorë të Gjykatës së Lartë patën mundësinë të dëgjojnë përvojën e praktikuesve të me përvojë të ligjit nga vendet e lartpërmendura mbi funksionimin e strukturave të dokumentacionit dhe shpërndarjen e vendimeve gjyqësore në Gjykatat e Larta përkatëse. Ata ofruan shembuj kuptimplotë sesi dokumentacioni, kërkimi dhe botimet po mbështesin aftësitë e Gjykatës së Lartë për të përmbushur detyrat dhe detyrimet e saj ligjore.

Shkëmbimet u zgjeruan më tej mbi rolin e komunitetit më të gjerë të praktikuesve, duke përfshirë gjykatat e apelit dhe shkallën e parë, akademinë, shoqërinë civile dhe mediat, në harmonizimin e praktikës së brendshme, duke ushqyer debatin ligjor për zbatimin e duhur të legjislacionit dhe krijimin e bazave të të dhënave ligjore për gjykata dhe përdorim publik.

Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit "Mbështetja e zbatimit të vendimeve gjyqësore dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri" pjesë e Mbështetjes Horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II, një iniciativë bashkëpunimi e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës dhe implementuar nga Këshilli i Evropës, e cila synon të ndihmojë përfituesit në Evropën jug-lindore që të përmbushin standardet e Këshillit të Evropës dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian në kuadrin e procesit të zgjerimit.

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail